Aanvaring met een onderzeeër

20-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 20 april 1923: Aanvaring met een onderzeeër. 

Woensdagmorgen is de VL 160, ter haringvangst vertrokken. Nadat men te half negen van Vlaardingen vertrokken was, werd men te elf uur door een zeesleepboot in zee gesleept en verder voer men op zeil in noordelijke richting ter visscherij. Toen de VL. 160 woensdagavond te half tien zich op 23 mijl noordwesten van IJmuiden bevond zagen de twee wachtsmannen aan stuurboord in de verte een klein vaartuigje, waarvan alleen de lichten goed zichtbaar waren.

Men bleef sturen volgens voorschrift, maar toen de lichten naderbij kwamen, besloot men den schipper, die zich reeds ter ruste had begeven, te gaan roepen. Het was echter reeds te laat. Nog vóór men het schipperslogies had bereikt, voelde men een stoot, tegen de voorsteven aan stuurboord. De stoot was zoo hevig, dat de VL. 160, mede door de opstaande zeilen, geheel omzwaaide en juist in tegenovergestelde richting kwam te liggen. 

Volgens mededeeling van de bemanning, was het vaartuig, waarmee men in aanvaring kwam 'een laag op het water drijvend mechanisch voortbewogen vaartuig', vermoedelijk een onderzeeër. Ten bewijze hoe laag het aanvarende schip lag, moge dienen, dat het onder den kluiverboom doorvoer, zonder het kluifhout te beschadigen. 

De VL. 160 bleek aan de voorsteven lek gestooten, want men maakte water. Het aanvarende vaartuig voer door en liet niets van zich hooren, ondanks het feit, dat men het trachtte te praaien en onmiddellijk noodsignalen werden afgegeven. De schipper slaagde erin het vaartuig op het waterdichte schot drijvende te houden. Toen hij constateerde dat het vaartuig behouden kon worden, besloot hij naar huis te zeilen. 

Nabij dan Waterweg werd hij door de loodsboot opgepikt en den Waterweg binnengesleept. De leden der bemanning waren zeer onder den indruk van het gebeurde. Een hunner had bij het 'water hoozen een blessuur aan bet hoofd bekomen. De VL. 160 drijft thans nog op het waterdichte schot. Blijkens een bericht van het Corr.-Bureau heeft de aanvaring van den Vlaardinger logger plaats gehad met de Ned. onderzeeboot K 8. Beide schepen zijn met geringe schade teruggekomen: de onderzeeboot te Vlissingen en de logger in den Waterweg.

Gerelateerd