Begroting aangenomen, maar met aanpassingen

07-11-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Maar liefst negen amendementen en elf moties vormden de hoofdmoot van de derde dag van de behandeling van de begroting in de gemeenteraad. Ingediend door verschillende combinaties van partijen wilde eigenlijk iedereen wel iets veranderen aan waar wel of geen geld uitgegeven gaat worden. GroenLinks wilde op haart beurt minder bezuinigen dan het college voorstelt, maar kreeg nergens een voet tussen de deur.

De middag verliep voor de wethouders overigens redelijk probleemloos, op een enkel moment na. Zo was het voor wethouder Cees Oosterom even ‘afzien’ toen het debat ging over of er wel genoeg financiële reserves waren om tegenvallers in de zorg op te vangen. Over de hoogte en toereikendheid van die reserves bleef er verwarring en ’s avonds werd besloten het betreffende agendapunt ‘Reserve Sociaal Domein’ eerst bij een commissie in te brengen en daarna nog eens terug te laten keren in de raad. Collega wethouder Ruud de Vries kwam er vervolgens met moeite uit op onder meer het punt Citymarketing en de ten onrechte begrote € 200.000 daarvoor en Ruud van Harten brak zich het hoofd over de verhoging van de parkeertarieven. Op dit laatste punt was hij onvoldoende goed voorbereid, maar hij beloofde er ’s avonds beter op terug te komen.  

’s Avonds werden in de zogeheten ‘tweede termijn’ een begin gemaakt met de behandeling van de amendementen en moties. Ivana Somers trok daarbij een motie over de verkoop van Vlaardingse bedrijventerreinen in, nadat de verantwoordelijke wethouder De Vries haar ervan verzekerde met ondernemers hierover in overleg te gaan. Het amendement over de Ericaschool hoefde inmiddels niet meer in stemming te worden gebracht, immers wethouder Oosterom had al toegezegd de oud-leerlingen van de school financieel te blijven ondersteunen.

Een ander amendement betrof de het schrappen van de verhoging van de Onroerend Zaakbelasting: het college wil de OZB verhogen boven de wettelijk vastgestelde macronorm, een vastgestelde maximum stijging. Was dit nou eigenlijk wel legaal of niet ? Eerder had de indiener, Ivana Somers van de Leefbaren, verklaard geen financiële dekking aan te gaan geven voor dit amendement: dat hoefde niet, want het college was hier min of meer illegaal bezig, aldus Somers.

Een amendement van het CDA en de ChristenUnie/SGP om het Sus-team, dat preventief optreedt op uitgaansavonden, te schrappen werd door portefeuillehouder burgemeester Blase overgenomen nadat dit in een motie was omgezet en de partijen akkoord waren een evaluatie af te wachten.

Uiteindelijk kwam het aan het eind van de avond neer op het stemmen voor de niet gesneuvelde of ingetrokken amendementen en moties: Het amendement van Groen Links om iets minder snel te sparen werd verworpen met 12 stemmen voor en 23 tegen. Over een voorstel over het versterken van een financiële risicobuffer voor de zorg werd door alle raadsleden voor gestemd. Het voorstel om de OZB niet te verhogen boven een wettelijk vastgestelde norm werd verworpen met 20 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Het voorstel om het parkeren kostendekkend te maken (en niet de tarieven te verhogen) werd verworpen met 18 stemmen tegen en 17 stemmen voor. Een laatste amendement om onderzoek te doen naar meer mogelijkheden de Kinderboerderij te behouden werd unaniem aangenomen.

De totale begroting, inclusief de aangenomen amendementen, werd aangenomen met 18 stemmen voor (coalitie) en 17 stemmen tegen (oppositie).

De motie van ONS Vlaardingen, om te onderzoeken om de Stadsgehoorzaal haar professionele functie te laten behouden werd unaniem aangenomen. Dit hoofdstuk lijkt in ieder geval nog niet voorbij.Gerelateerd