Burgemeester Siezen geïnstalleerd

07-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 7 mei 1938: Burgemeester Siezen geïnstalleerd.

Meindert Siezen wordt in 1938 burgemeester van Vlaardingen als opvolger van Arnoldus van Walsum. Zijn komst gaat met het nodige vlagvertoon gepaard. Zijn vertrek staat daarmee in groot contrast. In 1943. worden zijn taken overgenomen door de NSB-burgemeester Hanssen. 

Vlaardingen heeft den nieuwen burgemeester, den heer M. C. Siezen, hedenmiddag op hartelijke en spontane wijze verwelkomd. De stad bood met haar vele vlaggen, wapperende van particuliere woningen alsmede van de gemeente-gebouwen, een feestelijk aanzien. De burgemeester en echtgenoote en familie werden aan de grens der gemeente, de Vijfsluizen op den Schiedamschedijk, begroet door den waarnemenden burgemeester, den heer A. van Rijn en den gemeente-secretaris mr. E. K. van Beek, waarna onder groote belangstelling van de zyde der bevolking naar het Stadhuis gereden werd. 

In de met bloemen versierde raadszaal waren behalve wethouders en raadsleden, vele genoodigden waaronder de burgemeesters van Maassluis, VIaardinger Ambacht, Hillegersberg, Maasland en Rozenburg en de wethouders van Schiedam en Overschie. De loco-burgemeester, de heer A. van Rijn, die sinds 20 februari het burgemeestersambt heeft waargenomen nam, nadat de burgemeester door een commissie was binnengeleid het woord. Spreker wenschte den heer Siezen hartelijk geluk met zijn benoeming, waarna hij er op wees, dat het burgemeesterschap van een stad, als Vlaardingen de volle werkkracht eischt. Vlaardingen is in de allereerste plaats een werkstad met een bevolking bezield met ijzeren werklust en ondernemingsgeest. Spreker besloot zijn rede met de hoop uit te spreken, dat burgemeester Siezen een goed magistraat voor Vlaardingen zou zijn, tot zegen en heil voor de gemeente. 

Burgemeester Siezen zeide, diep overtuigd te zyn, dat het aanvaarden van dit ambt een zware verantwoordeiykheid op zyn schouders legt. Daarby komt, dat ik de opvolger wordt van een kundig man, die met wys beleid en tact Vlaardingen op voortreffeiyke wijze heeft bestuurd. Spreker is onder den indruk van de hartelijke wyze, waarop de burgerij hem en zijn familie heeft begroet. Dit houdt beloften in voor de toekomst. Spreker zal de gemeente Vlaardingen dienen met al zijn werklust en werkkracht. Tevens gaf hij de verzekering boven alle partyen te zullen staan. Hierna voerden nog verschillende leden het woord. Na het officieele gedeelte werd een groot défilé gehouden, waaraan tal van vereenigingen en corporaties deelnamen.

Gerelateerd