Burgemeester van Walsum geïnstalleerd

14-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 14 februari 1928: Burgemeester Van Walsum geïnstalleerd.  

Vanmiddag heeft de installatie plaats gehad van den nieuwen burgemeester van Vlaardingen, den heer A. van Walsum. Wethouder A. de Haan richtte eenige vriendelijke woorden tot den nieuwen burgemeester, waarna deze zijn rede aanving met te herinneren aan den slag, dien de gemeente op 18 November trof door het overlijden van burgemeester Pruis, Spreker zeide vervolgens onder andere: 

,,Ontvangt in mij geen partijman. Voor mijzelf ben ik orthodox, lid der Nederlandsch Hervormde Kerk. lid der Christelijk Historische Unie, en uit den aard der zaak zal mijn persoonlijk beleid den stempel daarvan dragen. Doch ik sta zeer sterk op het standpunt, dat het een overheidspersoon niet betaamt, zijn eigen meening als het ware aan anderen op te dringen. Ik gun een ieder zijn vrijheid, mits daardoor de godsdienstige en zedelijke gevoelens van andersdenkenden niet gekwetst worden. 

Wat de verhouding tot omliggende gemeenten betreft, komt het mij voor dat door samenwerking heel veel tot stand te brengen is. Dit is ook in beginsel mijn standpunt ten aanzien van de bij den raad van Rotterdam aanhangige annexatieplannen. 

Met betrekking tot het lagere onderwijs stel ik mij op het standpunt, dat zoowel het bijzonder als het openbaar onderwijs zoo goed mogelijk moet zijn ingericht, waarbij echter rekening te houden is met de financieele draagkracht der gemeente. Tenslotte stel ik mij op het standpunt dat in het college van burgemeester en wethouders zoo mogelijk de hoofdstroomingen, die in den raad vertegenwoordigd zijn, hun weerspiegeling moeten vinden.'' 

Nadat spreker een beroep had gedaan op den Raad om met hem te streven naar de behartiging van de belangen der gemeente, verzekerde het oudste raadslid, dc heer J.C. Hofman (s.-d.) dat de raad van zijn kant wenscht mede te werken tot een aangename en vruchtbare samenwerking in het belang der gemeente.

Gerelateerd