Burgemeester Verploegh Chassé onder vuur

17-02-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 17 februari 1904: De burgemeester in ellendige opspraak. 

De Vlaardingse burgemeester ligt onder vuur. De beschuldiging is dat een hek voor het huis van de burgemeester is afgeboekt onder de kostenpost 'stichting en uitbreiding van scholen voor lager onderwijs'. Als gevolg daaarvan krijgt de gemeente Vlaardingen ten onrechte subsidie van het Rijk. De klokkenluider, de Vlaardingse gemeente-ontvanger, wordt prompt ontslagen.

In verband met de lasterlijke geruchten, uitgestrooid over den burgemeester, werd hedenochtend een buitengewone vergadering van den gemeenteraad gehouden. De burgemeester heette alle leden hartelijk welkom in de eerste vergadering van het jaar 1904 en wenschte hun allen een gelukkig nieuwjaar. Deheer Versteve (wethouder) drukte namens alle leden zijn blijdschap uit, dat de burgemeester weder van zijn ziekte was hersteld en in hun midden was om de zaken weer te leiden. Het te behandelen onderwerp was: Ontslag van den gemeente-ontvanger, den heer IJ. Schuitmaker.

De burgemeester zeide dat allen bekend waren met de verspreiding van de lasterlijke berichten in tal van bladen, wat een gevolg is geweest dat zijn naam en ook zijn familie in alle hoeken van het land in ellendige opspraak zijn geweest. Deze berichten zijn uitgestrooid door een ontrouw ambtenaar. Vervolgens werden verschillende brieven, door dien ambtenaar geschreven aan den Officier van Justitie, voorgelezen. Het eerste schrijven was gedateerd 17 juli van het vorige jaar. waarin de quaestie stond, aan allen reeds bekend. Door den gemeente-ontvanger was op donderdag 11 februari een bericht daarover in de Telegraaf geplaatst, dat door bijna alle bladen is overgenomen. 

Toen men tot stemmen overging werd de heer IJ. Schuitmaker met algemeene stemmen ontslagen als gemeente-ontvanger. Door den heer Moerman werd daarna een motie voorgesteld, die met algemeene stemmen werd aangenomen. De motie luidt: ,,De Raad der gemeente Vlaardingen acht zich gedrongen, zijn ongeschokt vertrouwen uit te spreken tegenover den burgemeester, den heer R. A. Verploegh Chassé, over de laatste onrustbarende berichten in de bladen.'' 

De heer Versteve dankte alle Raadsleden voor het vertrouwen in den burgemeester gesteld (applaus).

Gerelateerd