De Doorbraak

15-04-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 15 april 1930: De doorbraak.

Het Liesveldviaduct zou wel eens de grootste planologische misser uit de geschiedenis van Vlaardingen kunnen zijn. Al in 1930 overigens vinden burgemeester en wethouders het een goed plan om op die plek een 'gat in de Hoogstraat te slaan'. Het voorstel wordt met een grote meerderheid verworpen. In plaats daavan komt er een doorbraak richting de Cronjéstraat. Die kennen we natuurlijk als de Korte Hoogstraat. 

Vrijdagavond vergaderde de Raad onzer gemeente. Het voornaamste punt der agenda was het voorstel van B. en W. om in beginsel te besluiten tot uitvoering van het doorbraakplan tegenover de havenbrug, een plan waarvan de uitvoeringskosten waren begroot op ƒ 700.000,-. Geen wonder, dat verscheidene leden bezwaren hadden om voor dit zeer kostbare plan te stemmen, te meer, waar door den Directeur van Gemeentewerken een ander plan was ontworpen, dat belangrijk minder zou kosten, nl. een doorbraak in de richting 6e Bierslootsteeg-Cronjéstraat, waarvan de kosten waren begroot op ƒ 300.000,-, een verschil dus van vier ton.

Door den heer Den Admirant (S.G.P.) werd het voorstel van B. en W. bestreden. Aangetoond werd allereerst dat een toegangsweg naar het westen noodzakelijkj is, doch dat het dure plan van B. en W. voor onze gemeente onuitvoerbaar was. Bovendien kan men volgens spreker veel spoediger met het tot standbrengen van een toegangsweg aanvangen, wanneer men het veel goedkoopere plan aanneemt, waardoor aan de gemeentekas minstens ƒ 400.000,- worden bespaard. 

Rekening houdend met den financieelen toestand der gemeente, acht spreker het onverantwoordelijk om voor het zeer kostbare plan te stemmen, wijl immers het doorbraakplan in de richting Cronjéstraat veel spoediger voor uitvoering in aanmerking kan komen. Resumeerend, komt spreke tot de volgende conclusies:

1. Een toegangsweg naar het Westen is dringend noodzakelijk.

2. Het doorbraakplan van B. en W. is om de hooge kosten onuitvoerbaar.

3. Het goedkoopere plan, door den heer Dir. van Gemeentewerken gemaakt, is niet minder doeltreffend, stelt aan de gemeentekas veel minder eischen en is deswege veel spoediger uitvoerbaar.

Derhalve moet spreker zich tegen het voorstel van B. en W. verklaren. Hierna komen verschillende leden aan het woord, waarvan de meesten zich eveneens tegen het voorstel van B. en W. verklaren. Als ten slotte het voorstel van B. en W. te stemming komt, wordt het verworpen: 14 tegen, 7 voor. Met 13 tegen 8 stemmen spreekt de Raad zich hierna in beginsel uit voor een doorbraak in de richting 6e Bierslootsteeg— Cronjéstraat. Nadere voorstellen hieromtrent zullen t.z.t. den Raad worden aangeboden.

Gerelateerd