De Kermis afgeschaft

21-02-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 20 februari 1904: De kermis afgeschaft.

Halverwege 1903 buigt een commissie van raadsleden zich over de kermis, een in de ogen van sommigen 'demoraliserend volksfeest'. In februari 1904 is het advies klaar. In haar eerstvolgende vergadering moet de Raad een besluit nemen over het voortbestaan van de kermis.

In de vergadering van den raad van 20 juli van het vorige jaar werd uit zijn midden een commissie vian vijf leden benoemd,om advies uit te brengen over de vragen, gesteld in een motie inzake de afschaffing der kermis. In lijvige rapporten wordt door de leden van gedachte daarover gewisseld. De meerderheid der commissie adviseert tot afschaffing en zegt:
- dat de uitspattingen der kermis niet vermeend zijn, doch van zoodanigen omvang, dat daarin voldoende reden bestaat om het bestendigen der kermis te veroordeelen;  
- dat, wanneer men overtuigd is dat een zaak in zijn aard, wezen en gevolgen slecht is, men die om financieel belang niet mag steunen;
- dat, in tegenstelling met andere feesten bij de kermis de dissonanten verre overtreffen hetgeen wellicht nog als consonant zou kunnen worden aangemerkt, waardoor elk, die aanspraak wil maken ontwikkeling, beschaving en zedelijkheid voor te staan, zich van medeviering der kermis terugtrekt en haar gaarne wil afgeschaft zien;
- en eindelijk, dat het niet op den weg van het gemeentebestuur ligt om een volksfeest, zoo demoraliseerend als dat der kermis, openlijk te sanctionneeren en te bestendigen. 

Door de overige twee leden, de minderheid der commissie vormende, wordt geadviseerd de kermis te bestendigen, doch voor niet langer noch korter tijd dan tegenwoordig gebruikelijk; laat men, zoo luidt het, voor de voorbereiding tot dit feest zoo kort mogelijk tijd geven; laat na afloop de nasleep zoo spoedig mogelijk verdwijnen en laat het gemeentebestuur de middelen aanwijzen, waarmede de organisatie van dit feest zoodanig is geregeld, dat de ergernis voor sommigen tot een minimum wordt teruggebracht. Op deze wijze zal worden rekening gehouden met de wenschen van de verschillende partijen. 

Op de eerstvolgende Raadsvergadering wordt met meerderheid van 8 tegen 6 stemmen besloten de kermis af te schaffen. Vlaardingen moet het jaren zonder kermis stellen.

Gerelateerd