De Spaanse schatgraver

15-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 15 maart 1909: De Spaanse schatgraver.

Oplichters... ze zijn van alle tijden, zelfs de methoden die ze vroeger al hanteerden zijn nauwelijks veranderd. Al krijgen we tegenwoordig mailtjes met dit soort onzin in plaats van brieven.

De Spaansche schatgraver is weer aan 't werk! Een stadgenoot ontving het volgende schrijven: ,,Zeer achtbaren Heer. Hier aangehouden voor bankroet kom ik u vragen of u mij zoudt willen helpen een som van 1.200.000 franken te redden, die ik in een koffer verborgen heb, dat zich in een station in Engeland bevind. U hoeft daarom hier te komen om de aanhoudingszegels vam mijn reisgoed te heven, betalend aan het vredegerecht de onkosten mijner veroordeeling en u neemt mijn handtasch met dubbelen bodem waarin ik het bewijs of bulletyn van inbewaringstelling des stations verborgen heb en dat zeer noodzakelijk is om het  koffer te halen en nog meer dingen die ik u later zal mededeelen.

In belooning geef ik u het derde deel der som. Daar ik niet overtuigd ben of u mijn brief zult ontvangen, wacht ik op uw antwoord om u alles toe te vertrouwen. U zult dan een draadbericht aan mijnen diener zenden, die het mij in vertrouwen zal bestellen, daar het mij onmogelijk is uw antwoord in het gevang te ontvangen. 

Het draadberidht zal luiden als volgt:
Juan Cortes,
Calle de la Gruz 24.
Madrid—Spanje. 

Stalen ontvangen (Naam).

In afwachting van uw antwoord groet ik u met eerbied R. Do Q. Het is hoogstens noodzakelijk per draadbericht te antwoorden en niet per brief!'' 

Zullen die zwendelaars dan nimmer ophouden met hun pogingen er argelooze menschen in te laten loopen? Die Spaansche millioenen hangen in de lucht en zijn niet te grijpen. Opgepast dus!

Gerelateerd