De Vlaardingse kaper

03-01-2018 Nieuws Redactie

De slag bij Cherbourg die Vlaardinger Abraham Noordhoek niet zou overleven.

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Nu eerst een kleine inhaalslag: 1 januari 1865: De Vlaardingse kaper Abraham Noordhoek! 

De Bredasche Courant brengt op 1 januari 1865  een verhaal over de omzwervingen van de Vlaardinger Abraham Noordhoek. Hij verlaat Vlaardingen in 1853. Elf jaar lang hoort zijn familie niets meer tot er in 1864 een brief arriveert. Noordhoek werkt als kok op de Alabama, een schip van de ‘confederates’ (zuidelijke staten) in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Hij schrijft zeer naar zijn familie te verlangen en snel thuis te zijn. Maar eerst nog die ene slag met de noordelijken...

,,ln 1853 verliet zekere Abraham Noordhoek deze gemeente om als matroos van Amsterdam naar Batavia te stevenen. Van daar vertrok hij naar New York, en, even als zoovele zeelieden, was hij naauwelijks op de plaats zijner bestemming gekomen, toen hij van zijn schip wegliep om daar op andere wijze fortuin te zoeken. Sedert werd door zijne betrekkingen niets van hem vernomen, tot de maand Junij, toen eene zijner zusters op het onverwachts een brief van hem uit Liverpool ontving, gedateerd 19 Junij 1864. 

Hij melde daarin dat hij gedurende eenigen tijd als scheepskok op het Zuid-Amerikaansche kaperschip Alabama, gevoerd door kapitein Raphael Semmes, had gevaren en een goed duitje had overgewonnen, dat hij zeer haar zijne familie verlangde, die hij spoedig hoopte te ontmoeten. Dat hij zelfs getracht had om op Vlaardinger-paardenmarkt (22 Junij) thuis te zijn maar dat dit niet gelukken zou daar hij, denzelfden dag waarop hij schreef, nog eenmaal met de Alabama in zee moest steken, dewijl zijn kapitein besloten had om een groot vijandig schip slag te leveren. Noordhoek drukte den wensch uit om ook nu gespaard te blijven en beloofde dan zeker voor Rotterdamsche kermis de zijnen te zullen opzoeken. 

Men weet, dat op den 20 Junij het gevecht tusschen de Alabama en de Kearsage werkelijk heeft plaats gehad en eerstgenoemde bodem daarbij in den grond is geboord. Volgens de berigten zijn van de 134 man, die zich zwemmende moesten redden, slechts 1 officier en 1 matroos verdronken, terwijl gedurende het gevecht circa 20 man van den Zuid-Amerikaan sneuvelden. Later is het gebleken , dat ook Noordhoek bij die gelegenheid het leven heeft verloren. 

Door den Nederlandschen consul te Liverpool, den heer May, werd daarvan berigt gegeven, onder vermelding dat de overledene eenige gelden bij zijn kapitein te goed had, die bij behoorlijke reclame, waarschijnlijk door zijne erven zouden te verkrijgen zijn. Onder medewerking van het gemeentebestuur, maar vooral door de loffelijke bemoeijingen van genoemden consul, is het gelukt de nalatenschap van Abraham Noordhoek in handen te krijgen , zoodat aan zijn broeder en twee zusters, menschen in behoeftige omstandigheden, na aftrek van onvermijdelijke kosten, ieder de som van ƒ 398,33 is uitgereikt. 

Het zeegevecht dat Noordhoek uiteindelijk fataal wordt, staat bekend als de Slag bij Cherbourg (19 juni 1864) en is uitgebreid gedocumenteerd. Meer informatie is te vinden op Wikipedia

Gerelateerd