Een dag van verschrikking

27-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 27 februari 1810: Een dag van verschrikking

De hele dag was het al hondenweer maar halverwege de middag gaat het echt goed los. Hagel met een geluid als 'het rijden van vele wagens' en een 'vreeslijke losbarsting van electrique stof'. De bliksem slaat in de Greformeerde Kerk waar op dat moment een dienst was.

Deze dag was voor de Ingezetenen dezer stad een dag van verschrikking. Na dat men den geheelen voormiddag afwisselend weder van buijen en regen had gehad, kwam tegen drie uren wederom eene zware bui op, uit welke het onder een sterk gedruis, even als van het ryden van vele wagens, allergeweldigst begon te hagelen; waarop intusschen eene vreeslyke losbarsting van electrique stof plaats had.

De slag was niet zwaar, in evenredigheid van het verschiklyk vuur, dat by en in de Kerk der Gereformeerden scheen als neder te vallen.— De Blixem had den Toren getroffen en is langs een looden pyp tot op het kerkdak nedergegaan, van waar dezelve zich verspreid en met een verschriklyk vuur in de kerk zich vertoond heeft.

Alles was in de kerk in verbazing en verwarring en men verliet alzoo dezelve. Dadelyk werd door de Regering last gegeven om in den toren te gaan zien en kort daarna werd er te gelyk van buiten en van binnen brand digt by de wyzer-borden ontdekt; dat de geenen welken digt by de Kerk woonden uit hoofde van den sterken wind, ten uiterste bevreesd maakte, te meer om dat men beneden niet wist, hoe ver de brand reeds was doorgegaan. Dan, weldra werd berigt, dat de brand van buiten begonnen en nog niet ver gevorderd was.

Intusschen werd de kleinste spuit op den omloop van den toren gebragt, waarmede men het brandend gedeelte konde bespuiten; terwyl van binnen het water met emmers werd opgedragen, en het hout by den brand van binnen weggehakt; zoo dat men ook van daar by den brand konde komen en water ingooyen en door welk een en ander dan ook de voortgang gestuit en de brand geheel gebluscht werd.

Naderhand werd ook eenige rook uit het dak der Kerk bespeurd; doch welke ook, door het spoedig bygebragt water, geen gevolg heeft gehad; zoo dat men alhier, met geene aanmerkelyke schade, behalven de schrik, voornaamlyk van de kerkgemeente, onder Gods gunstige beschikking is bewaard gebleven.

Gerelateerd