Geen grootschalige vluchtelingenopvang in Vlaardingen

03-11-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In Vlaardingen komt geen asielzoekerscentrum (AZC). Vlaardingen heeft geen capaciteit voor grootschalige vluchtelingenopvang. Wel gaat de gemeente nog dit jaar 50 vluchtelingen met een verblijfsvergunning versneld huisvesten.

In een informatienota aan de gemeenteraad geeft het college van B&W aan dat grootschalige vluchtelingenopvang niet mogelijk is in Vlaardingen. Voor wat betreft het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning ligt Vlaardingen op schema. Volgens de taakstelling die het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in opdracht van het Rijk heeft opgelegd, moet Vlaardingen dit jaar 133 vergunninghouders opnemen in de gemeente en een woning aanbieden. In de loop van 2015 heeft de gemeente al 115 vergunninghouders gehuisvest.


Toewijzing sociale huurwoningen aan vergunninghouders

Om bij te dragen aan een snellere doorstroom van de AZC ’s in Nederland wil de gemeente nog dit jaar 50 vluchtelingen met een verblijfsvergunning versneld huisvesten. Hiervoor worden de komende maanden twee tot drie vrijkomende sociale huurwoningen per week gebruikt. Het aandeel sociale huurwoningen voor het huisvesten van vergunninghouders in 2015 groeit hierdoor naar circa 0,7% van de totale Vlaardingse woningvoorraad in de sociale huursector. Gerekend over het aantal vrij te komen sociale huurwoningen gaat het echter volgens de nota van de gemeente om een percentage van 9 % dat toegewezen zal worden aan vergunninghouders.

Overleg met de buurt

Voor 2016 onderzoekt de gemeente samen met de woningcorporaties naar mogelijkheden van woonvoorzieningen buiten de reguliere sociale huurwoningen. Hierbij wordt gedacht aan het ombouwen van leegstaande kantoren of het neerzetten van tijdelijke woningen. Bij de persbijeenkomst vandaag benadrukte wethouder Versluijs dat er in dit geval zeker vooraf met buurtbewoners (waar dan ook) gesproken zal worden. Voor 2016 wordt een aantal op te nemen vergunninghouders van ruim 200 genoemd in de informatienota aan de raad.

Verspreiding door de stad

Voor mensen die in Vlaardingen komen wonen, is het van groot belang dat zij zo snel en goed mogelijk integreren. De vergunninghouders die Vlaardingen opneemt in de gemeente krijgen verspreid door de stad een woning toebedeeld. ,,Dit komt de integratie ten goede’’, aldus wethouder Hans Versluijs. ,,Vlaardingen kiest hiermee voor een duurzame oplossing, ervan uitgaande dat deze nieuwe inwoners hier jaren blijven wonen en meedoen en bijdragen aan de samenleving. Specifieke aandacht zal er zijn voor onder meer onderwijs, werk, gezondheidszorg en draagvlak in de wijk’’.


Gerelateerd