Grenzen verleggen

25-03-2018 Nieuws Redactie

afbeelding: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 25 maart 1909: Grenzen verleggen.

Vlaardinger-Ambacht was vroeger veel groter dan nu en ook veel groter dan het kleine Vlaardingen. Vlaardinger-Ambacht lag als een soort hoefijzer om Vlaardingen heen, zowel aan de oost- als de westkant tot aan de rivier. Het was voor Vlaardingen daarom onmogelijk om uit te breiden. Na het uitoefenen van de nodige druk lukte het uiteindelijk om het bestuur van Vlaardinger-Ambacht zover te krijgen dat het grond afstond. Zo is ook te lezen in de krant van 25 maart 1909. De gebiedsoverdracht kreeg in 1910 zijn beslag.

In de Nota op het Verslag der Tweede Kamer naar aanleiding van het wetsontwerp over de grenswijziging tussen Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht deelt de Minister van Binnenlandsche Zaken mede, dat de aanvankelijke tegenstand van het gemeentebestuur van Vlaardinger-Ambacht tegen de ontworpen grenswijziging voornamelijk berustte, op de volgens dat gemeentebestuur te koesteren verwachting, dat de exploitatie der bij Vlaardingen te voegen terreinen voorloopig nog wel wat achterwege zou blijven en dat uitbreiding van de gemeente Vlaardingen, mede in verband met den destijds zeer geringen aanwas van de bevolking, niet dringend zou worden vereischt. 

Het gemeentebestuur verzette zich uitdrukkelijk tegen een uitbreiding van Vlaardingen aan de Noordzijde welke bij het wetsontwerp niet wordt voorgesteld. Sedert is de bevolking weder in meerdere mate toegenomen. Dit daargelaten komt het den Minister raadzaam voor, dat tijdig worde voorzien in de gevolgen van de te verwachten veranderingen en aldus de moeilijkheden worden ontgaan, die zich zouden voordoen, wanneer de exploitatie van terreinen en de stijging der bevolking reeds tot misstanden aanleiding zoude hebben gegeven. De vaststelling van een rationeel uitbreidingsplan en goede rioleering behooren niet te worden uitgesteld, totdat de verspreiding van Vlaardinger bevolking over grondgebied van Vlaardinger-Ambacht reeds in aanmerkelijke mate haar beslag zou hebben verkregen.

Gerelateerd