Het hoogste woord…

08-01-2018 Nieuws Redactie

Publiek in de Paterstraat. foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 8 januari 1909: Het hoogste woord... 

In de krant van 8 januari 1909 een artikel over de opening van een verkooplokaal van de Vereeniging van Pluimveehouders in de Paterstraat. Aanwezig is ook de Vlaardingse burgemeester Pier Pruis. Maar wie hebben er nu het hoogste woord? Zijn het de dames... of toch de kippen?

Gisteravond werd door de onderafdeeling Vlaardingen der Vereeniging van Pluimveehouders in Nederland (V.P.N.) een verkooplokaal geopend in het gebouw Paterstraat 7. Te 7 uur waren aldaar tegenwoordig de burgemeester, de heer L. Van Gelderen, raadslid, de heer Lels, directeur der VI. Stoombootmaatschappij, het bestuur der V.P.N. met zijn adviseur den heer A. Hoogendijk, afgevaardigden van Maassluis en Rozenburg, verder een aantal belangstellenden, waaronder eenige dames. 

De heer Hoogendijk, het woord nemende, zeide dat hij met genoegen deze zaak opende. ,,Hier wordt verkocht’’, zeide spreker, ,,wat met moeite en inspanning gekweekt en gefokt is. De reden, waarom hier zoo’n zaak is geopend, geldt geen winstbejag en daarom hebben Burgemeester. en Wethouders dan ook hun steun hieraan gegeven.’’ Den leden, die zich opoffering en moeite getroosten, geeft hij den raad niet op dank te rekenen en eenvoudig in het oog te houden het doel.

Of de zaak levensvatbaarheid heeft wist spreker niet, doch als zij met beleid wordt aangepakt, gelooft hij wel dat zij zal slagen. Spreker wenscht do afdeeling dan ook veel succes toe. 

De heer Schippers betuigde zijn ingenomenheid voor de aanwezigheid van den burgemeester en de afgevaardigden van Maassluis en Rozenburg. De burgemeester sprak ook een enkel woord. Hij zeide, dat het niet alleen een liefhebberszaak moet zijn, maar het was ook noodzakelijk, dat er afnemers waren. Doch waar wij nu in ons midden, zeide spreker, huismoeders hebben, kan er van deze genoeg kracht uitgaan, dat er geloofd mag worden, dat gaandeweg meer vrouwen hier hun inkoopen zullen doen en dan zal de zaak wel slagen. Spreker hoopte dat het idee der V.P.N. verwezenlijkt zal worden en dat spoedig naar een grooter gebouw zal moeten worden omgezien. 

Hierna nam de verkoop een aanvang. Het hoogste woord voerden natuurlijk de... dames, zult gij zeggen. Mis hoor! Het waren de kippen, die, als ze gegrepen werden, kakelden dat hooren en zien je verging. Maar deze luidruchtige uitingen, die zéker een aanklacht tegen 't wreede menschdom moesten beteekenen, omdat zij in hun nachtrust gestoord werden, waren geen beletsel voor den handel, die zeer levendig mag genoemd worden. Besteed werd voor eieren 7 cent, kippen van ƒ 0,75 tot ƒ1.30, konijnen van ƒ 0.75 tot ƒ 1.25, duiven van ƒ 0,80 tot 1,-.

Gerelateerd