Het Waaggebouwtje op de Markt

19-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 19 mei 1926: Het Waaggebouwtje op de Markt.

Aan het oude kerkgebouw der Ned. Hervormde gemeente aan de Markt is aangebouwd een Waaggebouw dat van zeer ouden datum en van historische en archaeologische waarde is. Sedert vele jaren bevindt er zich echter een gemeentelijk aanplakbord voor, bij den ingang der kerk en is er een varkenshok aangeplakt. Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente hebben nu aan B. en W. verzocht dit aanplakbord te verplaatsen en het varkenshok te doen verwijderen of door losse hekken te doen vervangen, welke na het gebruik in het Waaggebuuw opgeborgen zouden kunnen worden. 

Inderdaad, zoo schrijven B. en W. aan den raad, geeft het kerkgebouw aan die zijde een rommelig aanzien. Niet alleen echter zijn het aanplakbord en het varkenshok daarvan de oorzaak, doch in nog veel sterker mate het waaggebouwtje zelf, dat indertijd is verknoeid door het maken van een tweede kerkingang, het wegbreken van het kozijn, het maken van een zeer leelijken bepleisterden aanbouw, het maken van een lantaarn, die daar niet past, en het gedeeltelijk bijlappen met pleisterwerk van het waaggebouwtje zelf. 

Aangezien door het wegnemen van het varkenshok en het aanplakbord hier geen goed geheel is te verkrijgen, ja eerst dan recht zal uitkomen wat er bedorven is, hebben zij met kerkvoogden overleg gepleegd om tot een goede oplossing van het geheel te komen. Deze oplossing wordt den raad door een overgelegd kaartje getoond; het waaggebouwtje wordt geheel gerestaureerd en teruggebracht in zijn oorspronkelijken toestand. Het aanplakbord zal een andere plaats krijgen en het varkenshok wordt vervangen door losse hekken. 

De kosten van een en ander worden begroot op ƒ 900 à ƒ 1000 waarin het kerkbestuur voor een som van ƒ 300 zal bijdragen. Het plan heeft de instemming van de Rijkscommissie voor de monumentenzorg, welke door B. en W. is geraadpleegd. B. en W. stellen den raad voor het bovengenoemd crediet toe te staan voor de uitvoering van het werk.Gerelateerd