Hoogtijdagen in de haringvisserij

11-02-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 11 februari 1896: Hoogtijdagen in de haringvisserij 

De gunstige resultaten welke de Haringvisscherij in het afgeloopen jaar den reeders hebben gegeven, schijnt bij velen den moed te hebben gewekt om de vloot uit te breiden. Althans de Engelsche kotters, die bij massa's te Hull, Grimsby en meer plaatsen in Engeland te koop worden aangeboden, schijnen in Vlaardingen wel gewild te zijn. Er zijn hier de laatste maand vier nieuwe reederijen bijgekomen en dan getuigt de bedrijvigheid op de scheepstimmerwerven, dat de plaats onzer inwoning nog vooruitgaat. 

Dit alles in aanmerking genomen en ook de uitbreiding der Duitsche haringvloot geeft den reeders veel moeite dit jaar aan geschikt volk voor hun schepen voor den aanstaanden zomer te komen. Ja, naar men zegt, heeft de grootste reeder hier den eisch ontvangen van Duitsche zeelieden, dat zij wel weer wilden komen, maar dan f 11,- vast per week moesten verdienen, hetgeen verleden jaar f 9,- was en dan nog dat de schepen moesten voorzien worden van een stoommachine, om de netten gemakkelijker in te halen. 

Door de overproductie nu van fust ware het te wenschen dat vele kuipersgezellen uit deze plaats zich aanstaanden zomer op de vloot lieten aanmonsteren. Dit zou juist het been weer in 't lid knnnen brengen, daar dan alleen 's winters het fust gemaakt kon worden dat des zomers werd verbruikt.

Dat er dit jaar bijna geen Duitschers komen, komt ook ten goede aan de Amelanders, Terschellingers en Friezen. Vooral eerstgenoemden prefereert men op de vloot. Hoe het ook zij, er zullen er nog wel in ons vaderland te vinden zijn, die zich van juni tot november op de zee willen begeven, daar zij zich dan, spaarzaam zijnde, bij het einde der teelt met een gevulde beurs huiswaarts kunnen begeven en dit dan nog verkieslijker is dan dat al dat geld naar 't buitenland gaat.

Gerelateerd