Kunstenarijen met de haring

10-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 10 mei 1860: Kunstenarijen met de haring.

De Vlaardingse haring komt in een kwaad daglicht te staan als er bij de haring die voor de export is bestemd op grote schaal bedrog wordt gepleegd. 

Men meldt ons uit Vlaardingen, dat gelijksoortige kunstenarijen als met de boter, met den haring plaats hebben. In Amerika, waar de Nederlandsche haring zoo zeer gezocht was, is hij thans bijna niet meer gewild; zoo ver heeft het bedrog dat daarmede gepleegd is het gebragt. Men pakt Schotschen haring in Hollandsch fust, gebloemlaagd met haring van onze visscherij. Op het fust wordt het woord Holland of het Kroonmerk gebrand. Men schrijft ons, dat het slechts een huis is, hetwelk zich aan dat bedrog schuldig traakt, en waartegen alle pogingen van het collegie der zeevisscherij te kort schieten. 

Wij geven ook gaarne aan deze feiten publiciteit, en maken daarbij dezelfde opmerking, als bij de boter. De huizen, die eerlijk handelen, moeten ten laatste in het vertrouwen, dat zij in hunne merken zullen weten te verwerven, de belooning hunner eerlijkheid vinden, al worden zij voor het oogenblik door bedriegers benadeeld; terwijl bij de laatsten, alhoewel hun bedrog hun in den beginne winsten moge geven, de verliezen welke zij in het eind na het ontdekken hunner bedriegerijen lijden de gemaakte winsten zoo niet overtreffen, althans voor een groot deel verslinden moeten. De regering kan hier niet tusschen beiden komen; deze kwalen genezen zich zelven.

Gerelateerd