Meiviering in Vlaardingen

03-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 3 mei 1922: Meiviering in Vlaardingen.

Begunstigd door prachtig lenteweer is het Meifeest te Vlaardingen met meer dan gewone vreugde gevierd. Het feit, dat nu voor de eerste maal in eigen huis kon worden feestgevierd, namelijk in het mooie Volksgebouw van de Coöp. 'De Voorlooper', heeft daartoe veel bijgedragen. 's Middags te ongeveer zes uur liep de tuin van het genoemde gebouw vol met arbeiders en arbeidersvrouwen, getooid met de roode tulpen die door de Vrouwenclub werden verkocht. De tuin gaf een feestelijken aanblik; hij was monter versierd met roode lampions en vlaggetjes. 

Nadat Van Driel met een kort woord geopend had, zong 'De Stem des Volks' enkele Meiliederen waarna partijgenoot Bergmeyer uit Dordrecht aan het woord kwam. Op de hem eigen kernachtige wijze riep hij de arbeiders toe pal te staan voor hun rechten en te beseffen dat alleen door vurigen strijd hun klasse kan worden omhooggewerkt. (Warm applaus).

Precies half acht werd de stoet op voorbeeldig snelle wijze opgesteld op den Schiedamchen Weg. De arbeiders-muziekvereeniging 'Voorwaarts' vormde als altijd de kop van de demonstratie; vervolgens kwam het groote doek van de S.D.A.P., waarachter de verschillende vakbonden met banieren en transparanten. Bijzonder de opmerkzaamheid trok de praalwagen 'Ons streven naar Vrede' en 'Onzen strijd tegen het Militarisme' op klare en werkelijk schoone wijze demonstreerend. Deze praalwagen deed zijn ontwerper, partijgenoot J.C. Hofman, alle eer aan. Voorts had ook de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoh. Dranken voor een wagen gezorgd, terwijl derde op verdienstelijke wijze voor ons dagblad 'Voorwaarts' de aandacht inriep. 

Ook onze Zangvereeniging 'De Stem des Volks', dle Muziekvereeniging 'Crescendo' van Schiedam, de A.J.C. en de Vrouwenclub vormden een deel van den stoet, wier lengte die van het vorige jaar aanzienlijk overtrof. Onder de muziek van onze beide corpsen ging het eerst de oude stad in, onder een overstelpende belangstelling van het publiek. In een flinke marsch van een uur, werden oude en nieuwe stad doorkruist en te ongeveer 9 uur keerde de stoet in het 'Volksgebouw' terug.

Enkele honderden kinderen waren, evenals verleden jaar, wederom tegen ons opgehitst en deden hun best het lage peil, waarop de burgerlijke pers in Vlaardingen staat, op frappante wijze te demonstreeren. De haat, die speciaal door 'Vrijheid en Recht' in onze gemeente week aan week wordt gezaaid, kan niet anders dan dergelijke ongezonde vruchten voortbrengen.

Overigens kregen de kinderen en opgeschoten jongens er gauw genoeg van, tegen de muren van het 'Volksgebouw' te schreeuwen; niets is ondankbaarder dan iemand uit te jouwen, die men niet zien kan. 

In den tuin heerschte intusschen een feestelijke stemming, die werd verhoogd door de warme, pakkende rede van De Zeeuw, die in een mooie vergelijking van de eeuwig zich verjongende natuurkrachten met de ook eeuwig zich verjongende beweging van onze arbeidersstrijd  zijn talrijk gehoor ruim een uur wist te boeien. Er werd hartelijk geapplaudisseerd, toen De Zeeuw de mooie Meimeetings te Berlijn en te Rotterdam in herinnering bracht. Speciaal verdiend was de afstraffing die de spreker aan het Gemeentebestuur van Vlaardingen gaf, dat blijkbaar onmachtig of onwillig is om te zorgen dat andersdenkenden ongehinderd kunnen demonstreeren. 

Wij arbeiders geven deze heeren een zeer beschamend voorbeeld, door ons immer aan tegendemonstraties te onthouden, als zij aan hun gevoelens op de straat lucht geven. Doch in een gemeente, waar de heer Roos den toon van het burgerlijk fatsoen aangeeft, is het doodnatuurlijk, dat deze zeer minderwaardig blijkt. Na de hartelijk toegejuichte rede van De Zeeuw, werd nog gezongen door 'De Stem' en gespeeld door 'Voorwaarts', waarna deze mooie dag, een demonstratie van de door geen reactie te schokken positie van onze arbeidersbeweging, met een kort woord door Van Driel werd gesloten.

Gerelateerd