Museum Vlaardingen: er moet geld bij

01-11-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – In een motie  die werd ingediend en aangenomen bij de Voorjaarsnota verzocht de raad het college zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen. Dit is gebeurd en de Raad van Toezicht van het museum heeft vervolgens een rapport aangeboden met een toelichting op de financiële situatie en voorstellen om het subsidiebudget te verhogen. Het Museum Vlaardingen heeft in dit rapport, met de titel ‘Alle Hens aan Dek’, de volgende wensen neergelegd bij het college:

1 Voor het lopende jaar 2017 wordt door de gemeente een incidentele financiële oplossing gevonden waardoor het museum tot 2018 uit de gevarenzone blijft.

2 De subsidie wordt met ingang van 2018 structureel verhoogd van € 415.000 tot €550.000.

3 Het museum ontvangt daarnaast jaarlijks € 60.000,- tegemoetkoming voor verrichte diensten t.b.v. de VVV-functie, te weten de personele bezetting van de VVV-balie en het uitoefenen van de VVV-taak (waaronder voorlichting aan bezoekers van de stad en het bijhouden van de stedelijke agenda), en de jaarlijkse kosten van de VVV-licentie. Maar deze vergoeding maakt geen onderdeel uit van de subsidie.

4 Daarnaast ontvangt het museum éénmalig € 120.000,- voor het vormen van een weerstandreserve zodat het museum meer zelfstandig kan opereren, ook in tijden van tegenwind.

5 Tevens zou het museum - net als de andere culturele instellingen in de stad en het bedrijfsleven - zeer gebaat zijn bij effectieve citymarketing vanuit de gemeente Vlaardingen. Wij roepen de gemeente op hier meer middelen beschikbaar voor te maken.

Het college heeft het museum gevraagd de voorstellen verder uit te werken. Museum Vlaardingen werft momenteel een nieuwe directeur-bestuurder. Hij of zij zal de voorstellen uitwerken tot een nieuw bedrijfsplan. Dit plan wil het museum begin volgend jaar presenteren. Het college zal dit bedrijfsplan betrekken in de afwegingen bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2018 en aan de gemeenteraad een voorstel doen, waarna de raad een besluit kan nemen over het subsidiebudget voor Museum Vlaardingen.

Gerelateerd