Negen lintjes in Vlaardingen

26-04-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in Vlaardingen ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen acht Vlaardingers en één Schiedammer een Koninklijke onderscheiding. Zeven personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Annemiek Jetten reikte de onderscheidingen uit op woensdagochtend 26 april bij de mensen thuis en bij Stichting Elckerlyc. Later die dag zijn alle decorandi nogmaals in aanwezigheid van hun familie, hun vrienden en overige genodigden in het zonnetje gezet op het stadhuis.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk van Beek (70 jaar)
Van 1975 tot 1989 was de heer Van Beek lid van de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie. Verder heeft hij zich tussen 1978 en 2011 diverse jaren ingezet voor watersportvereniging De Bommeer. Hij was voorzitter en voorzitter van de commissie beleidszaken. Van 1999 tot 2012 was hij respectievelijk voorzitter van de verzelfstandigingscommissie en adviseur van de watersportvereniging De Vijfsluizen in Zwartewaal. Verder was hij jarenlang belangenbehartiger, regiovertegenwoordiger en lid van het college van deskundigen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond in Nieuwegein. Vanaf 2010 is hij medeoprichter en voorzitter van Stichting Zeillogger Balder in Vlaardingen en lid van de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen (voorheen Visserij Museum). Daarnaast was hij actief als voorzitter van het regionaal overlegorgaan Studiecommissie waterrecreatie Midden-Delfland, lid van de Sportraad Zuid-Holland namens het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en interim voorzitter van Stichting Jachthaven Callenburgh in Vlaardingen.

Henk Peitsman (70 jaar)
De heer Peitsman heeft zich actief en langdurig (bestuurlijk) ingezet als vrijwilliger op het terrein van techniek, van scouting en van het kerkelijk leven. Hij ontplooit de volgende activiteiten: vanaf 1997 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Emmaüs in Vlaardingen, nu wijkgemeente Ambacht-Oost. Van 1986 tot 1989 is hij vicevoorzitter geweest van de Scoutinggroep Maurits-Viool in Vlaardingen en van 1989 tot 2002 voorzitter. Ook als lid van het klusteam levert hij nog steeds een belangrijke bijdrage aan het scoutcentrum. Vanaf 1991 tot heden was hij respectievelijk bestuurslid, voorzitter en adviseur van Stichting Scouting Vlaardingen. De stichting treedt op als overkoepelend orgaan van de scoutinggroepen in Vlaardingen. Ook is hij vanaf 2000 actief lid van vereniging TVVL, de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen met kennisdeling en kennisoverdracht als doel. Hij was/is actief bij de vereniging TVVL als lid van de technische raad, lid van de expertgroep Gebouwbeheer, lid van de stuurgroep Commissioning en in deze hoedanigheid medeoprichter van de Dutch Building Commissioning Association. Sinds 2002 is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van de Prins Mauritsgroep, gelieerd aan de Stichting Scouting Vlaardingen. Vanaf 2007 is hij secretaris van Landelijke Organisatie Kerktechniek in Zwolle. Dit is een landelijke vereniging die een optimale weergave van beeld en geluid voor kerkgangers en kerkbesturen tot doel heeft.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Leo Bakker (66 jaar)
De heer drs. Bakker is in de periode 1972 tot 2000 actief geweest als vrijwilliger, bestuurslid en penningmeester van de voetbalvereniging Vlaardingen, thans SV Delta sport. Van 1989 tot 1993 was hij penningmeester van de Vereniging Christelijk Schoolonderwijs Vlaardingen. Van de Vereniging van Milieuaccountancy was hij tussen 1994 en 2001 bestuurslid en een periode voorzitter. Hij heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling en beeldvorming van de milieuaccountant. Hij schreef ook een aantal publicaties in vaktijdschriften. Vanaf 2011 is hij vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Elckerlyc Vlaardingen en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Museum Vlaardingen (voorheen Visserijmuseum). De heer Bakker woont in Schiedam, maar gezien de vele vrijwilligersactiviteiten in Vlaardingen is de onderscheiding in Vlaardingen uitgereikt bij de Stichting Elckerlyc.

Ben de Bruijne (58 jaar)
In verband met de vakantie van de heer De Bruijne vindt de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding aan hem plaats op 8 mei a.s. De burgemeester heeft hem vandaag telefonisch op de hoogte gesteld van zijn onderscheiding. De heer De Bruijne was van 1989 tot 2010 dirigent bij het gospelkoor The Messengers in Vlaardingen. Vanaf 1997 is hij dirigent bij en penningmeester van de Stichting Groot Vlaardings Koor. Van 2005 tot 2015 was hij dirigent bij de Volle Evangelische Gemeente De Schutse te Rotterdam. Ook was hij jurylid bij het Internationale Korenfestival van het Delta Hotel.

Ina Van der Sar-Keijzer (76 jaar)
Mevrouw Van der Sar is vanaf 1975 vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. Zij bezoekt parochianen en draagt zorg voor de wekelijkse bijeenkomst van de ouderensociëteit. Van 1978 tot 2000 was zij vrijwilliger bij het verpleeghuis Het Zonnehuis. Als vrijwilliger van het Rode Kruis Nederland zette zij zich van 1988 tot 2013 in bij creatieve activiteiten en hield zij zich bezig met de verkoop van de gemaakte artikelen. Verder is zij vanaf 1989 tot heden vrijwilliger bij het Longfonds Nederland. Mevrouw Van der Sar collecteert en coördineert de vrijwilligers in haar wijk.

Nel Kleijwegt-De Wit (69 jaar)
Mevrouw Kleijwegt was van 1988 tot 2008 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente. Zij was actief als gastdame bij de ouderensociëteit en organisator/begeleider van creatieve activiteiten, bazaars en de boekenmarkt. Vanaf 1991 tot heden is zij organisator van en gastvrouw bij de diaconale vakantieweek. Vanaf 2012 is zij als leidinggevende betrokken bij deze vakantieweek. Mevrouw Kleijwegt is vanaf 1996 tot heden bestuurslid van de Vereniging Historische Markt. Tevens is zij vanaf 2007 tot heden vrijwilliger bij de Stichting Seniorenwelzijn Vlaardingen, sinds 2012 is dit overgedragen aan zorggroep Argos. Zij organiseert en begeleidt de wekelijkse visiteclub en de creatieve activiteiten. Daarnaast was zij lid van de oudercommissie van de Nicolaas Beetschool (eind jaren zeventig- begin jaren tachtig).

Kees van der Sar (51 jaar)
De heer Van der Sar is vanaf 1991 tot heden vrijwilliger en penningmeester van het GJO van de Culturele Jongeren Vereniging Vlaardingen. Hij gaf leiding aan de tienerclub en heeft nu de leiding over de jongensclub. Tevens organiseert en begeleidt hij activiteiten en het jaarlijkse kampweekend.
De heer Van der Sar had een actieve rol bij het samengaan van het GJO met de CJV en is de schakel met het centrale bestuur van de CJV. Hij is ook vanaf 1991 tot heden vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Hij geeft de kinderen basiscatechese, werft en coördineert de vrijwilligers. Tevens zet hij zich in voor de oud papier actie van de Bethelkerk. Vanaf 2011 tot heden is de heer Van der Sar voorzitter van het koor The Messengers. Hij is lid (sinds 2003) en vicevoorzitter (2010 tot heden) van de ondernemingsraad van Croda Nederland B.V. Tevens is de heer Van der Sar voorzitter/secretaris (2012-heden) van de Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu, een onderdeel van de ondernemingsraad en voorzitter van de Financiële commissie van de ondernemingsraad (2015-heden).

Henk Schoenmakers (78 jaar)
De heer dr. Schoenmakers, tot 2004 werkzaam als rector van de Scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam, is vanaf 1995 organist en dirigent-organist (2005-2006) van de Parochie De Goede Herder (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis). Hij zet zich in op verschillende locaties van de parochie en hij verzorgt het orgelspel in vieringen in zorgcentra, waaronder het Geriatrisch centrum De Meerpaal. Van 2005 tot 2011 was hij bestuurslid van de Stichting RK VHMO Noord Rotterdam. Deze stichting was het bevoegd gezag over het Sint-Laurenscollege te Rotterdam. Van 2006 tot 2015 was hij bestuurslid van de Probusclub Vlaardingen.

Jan Wilmer MSc (61 jaar)
De heer Wilmer MSc is vanaf 1997 vrijwilliger bij en voorzitter van het Groot Vlaardings Koor. Hij is actief als dirigent. Hij is aanwezig bij zowel de repetities als bij de verschillende evenementen waar het koor optreedt. Van 1976 tot 1997 was hij vrijwilliger bij het koor The Balance, eerst als dirigent, later als voorzitter van de activiteitencommissie. Van 1978 tot 1983 was hij secretaris en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de Zeemanstraat-van der Waalstraat. Verder was hij van 1994 tot 2012 vrijwilliger bij de scholengemeenschap S.G. Spieringshoek. Hij was actief als vrijwilliger op het schoolkamp. Vanaf 2003 tot heden is hij vrijwilliger bij de opleiding Facility Management op de Hogeschool Rotterdam. Hij is lid van de werkveldcommissie en van de afstudeercommissie. Vanaf 2006 is hij vrijwilliger bij de Stichting Nationale Gedenkdagen te Vlaardingen. Hij is actief als evenementen coördinator. Ook is hij actief als zanger en muzikant (cornet) bij de Stichting Reünie Orkest Artillerie Trompetkorps, welke door de Inspectie Militaire Muziek Krijgsmacht erkend is als officieel vrijwilligersorkest.Gerelateerd