Onderzoek naar locaties voor windmolens

06-11-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW aan windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Om ook in de toekomst schone, betrouwbare en betaalbare energie te hebben, zijn meerdere schone energiebronnen en innovaties nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. Windenergie levert hieraan een cruciale bijdrage.

De provincie onderzoekt nu de verschillende locaties op geschiktheid voor windenergie. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport (planMER). Aan de orde komen onderwerpen zoals: geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap. In gemeente Vlaardingen zijn zes onderzoekslocaties aangewezen: de Koggehaven, ’t Scheur, het Oeverbos, de Beneluxtunnel, de Vergulde Hand West en langs de A20.

 

Geef uw mening

De komst van windturbines heeft invloed op de leefomgeving. Tegelijkertijd bieden windparken mogelijkheden voor omwonenden en bedrijven om te participeren in schone energie. De provincie wil daarom belanghebbenden betrekken bij het proces rond het milieuonderzoek en de locatiekeuze. U kunt van 3 november tot en met 14 december 2015 uw zienswijze indienen bij de provincie en reageren op de opzet van het milieueffectonderzoek.

 

Meer weten ?

Op 12 november 2015 zijn er twee spreekuren in het stadhuis van Vlaardingen, Markt 11. De eerste is van 19.00 uur tot 20.00 uur, de tweede van 20.15 tot 21.15 uur. U kunt dan vragen stellen over het komende proces, de inhoud van het Startdocument PlanMER en het indienen van een zienswijze. Hiervoor dient u zich vooraf aan te melden via windenergie@pzh.nl  Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie via: (070) 441 6622.

 Gerelateerd