Opstand tegen de tol

18-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 18 april 1930: Opstand tegen de tol.

Verkeersopstoppingen bij Vijfsluizen; niemand kijkt er nog van op. Dat was in 1930 wel anders toen een aantal automobilisten uit protest tegen de tolheffing bij Vijfsluizen een verkeerchaos teweegbrachten.

Eindelijk is dan toch gebeurd wat al lang te verwachten is geweest, namelijk de overrompeling door auto's en andere voertulgen van den tol tusschen Schiedam en Vlaardingen, zoodat het verkeer aldaar ruim drie uur gestremd is geweest. 

Omstreeks half vijf kwamen gisterenmiddag een tiental auto's uit de beide richtingen, Schiedam en Vlaardingen, op den bekenden tol aan de Vijf Sluizen aangereden met het gevolg dat zij daar halt moesten houden om tolgeld te betalen. De bestuurder van de voorste auto weigerde echter het tolgeld te voldoen, omdat hy naar zijn meening meer dan genoeg wegenbelasting betaalde. De inmiddels aanrijdende voertulgen waren er vervolgens de oorzaak van dat het eerste vehikel niet meer vóór of achteruit kon. 

In een minimum van tijd stonden aan beide kanten van den tol een massa voertuigen opgesteld, waaronder ook een groot aantal omnibussen die den geregelden dienst tusschen Vlaardingen en Rotterdam onderhouden. De verkeersstremming werd nog vollediger, toen eenige honderden wielrijders, die van hun werk naar huis gingen, ook nog voor den tol kwamen. 

Inmiddels had de tolgaarder de politie van Vlaardingen en Schiedam met het geval op de hoogte gesteld en onder leiding van Vlaardingens burgemeester, den heer A. van Walsum, werd met de afwerking van het programma begonnen. Tegen den bestuurder van de voorste auto, een zekeren Holstein uit Vlaardingen, werd procesverbaal opgemaakt, terwijl hij toen met de grootste moeite met zijn auto door de kluwen van andere voertuigen heen kon komen.

Een sleeperswagen, geladen met betonnen binten, kon het niet ver brengen en botste tegen een ijzeren paal die juist buiten den tol staat en omdat de verkeerspuzzle niet uit de richting van Schiedam op afdoende wijze kon worden opgelost, moest eerst de paal uit den grond gegraven worden. De burgemeester, die er een aanvang mee maakte, werd al spoedig afgelost. 

Over de put, die door het graafwerk was ontstaan, werden enkele planken gelegd, en opnieuw zette de voerman de paarden aan, maar jammerlijk genoeg kwamen zij juist op de planken terecht, waardoor de beesten geen kracht meer konden zetten. Daarna werden de binten van den wagen gelegd, en toen dat gebeurd was brak één der paardenteugels. Met vereende krachten werd toen de wagen een eind opzij gezet, waarna de voertuigen uit de richting van Vlaardingen, door den tol geleid werden. 

Tegen verschillende bestuurders werd proces verbaal opgemaakt, omdat zij hardnekkig weigerden het tolgeld te voldoen, omdat zij schadevergoeding eischten voor het stilstaan, waarvan zij de oorzaak niet waren. Een fiets van een werkman, die door den tol wilde gaan, werd door een auto totaal in elkaar gereden. Maar de burgemeester die het ongeval, dat gelukkig zonder persoonlijke ongelukken afliep, juist zag, deed den arbeider de toezegging, dat hij een andere fiets zou krijgen. 

Vanzelfsprekend trok dit heele geval een massa kijkers. Zoo nu en dan ging een luid hoera op als er een auto den tol passeerde, terwijl de belangstellenden ook nog vergast werden op een prachtige cacophonie van de claxons der auto's. Verschillende bestuurders trachtten, door met groot geld te betalen, nog verdere vertraging te bewerkstelligen, maar tegen half negen was het verkeer weer normaal.

Gerelateerd