Vechten tegen de Bierkaai

09-01-2018 Nieuws Redactie

Markt op de Westhavenplaats. foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 9 januari 1896: Vechten tegen de bierkaai

Een paar jaar geleden beraamde het college van b&w plannen om de markt van het Veerplein te verplaatsen naar het Schoutplein. Inmiddels zijn die plannen, na bezwaren van onder meer de marktkooplui, weer van tafel. De markt verplaatsen… dat doe je niet zomaar. Toch is de markt natuurlijk niet altijd op het Veerplein geweest. Velen herinneren zich ongetwijfeld de markt aan de Broekweg maar eind negentiende eeuw was de markt op de Westhavenplaats. Een prachtige plek natuurlijk; ’t is alleen dat die Vlaardingse marktmeester… 

Mijnheer de redacteur: Vergun mij s.v.p. een plaatsje in uw veelgelezen blad betreffende de weekmarkt te Vlaardingen. Daar ik als koopman sedert een 12-tal jaren de verschillende wekelijksche markten bezoek en de ondervinding mij gedurende dien tijd maar al te veel geleerd heeft, dat de meeste marktmeesters niet volgens het reglement, maar volgens hun eigen wil handelen, zoo steeg dit laatsten woensdag geheel en al ten top; terwijl een koopman tegenover alle onbillijkheden geheel machteloos staat en zich alles moet laten welgevallen, want verzet hij zich, dan is in deze het ware spreekwoord toegepast: ‘Als men een hond wil slaan, kan men licht een stok vinden’. 

Daar ik Woensdag op de markt gekomen zijnde, den marktmeester om een plaats vroeg, welke geheel en al onbezet was, kreeg ik zooals dit meestal gebeurt geen antwoord. Ik vroeg ten tweeden male, doch steeds zonder resultaat. Wat nu te doen? Uit eigen beweging gaan staan, mag niet want dan volgt direct een bekeuring wegens het innemen van den openbaren weg zonder vergunning van B. en W. Dus is men verplicht zich te schikken naar den wil van Vlaardingen's marktbeheerder (want hij beeldt zich werkelijk in de czaar aller Russen te zijn) en wachten tot ZEA. het belieft. 

Hij of zij die nu het beste kan vleien of stroop om den mond smeren, krijgt dan natuurlijk de beste plaats; doch wee dengene, die dit volgens den aard van zijn karakter niet kan, die wordt natuurlijk geheel achteraan geplaatst, en daar het bovenstaande geval zich bij mij heeft voorgedaan, kreeg ik ten slotte ten antwoord: ,,Ik ben baas en vecht jij nou maar tegen de bierkaai.’’ 

Mijnheer de redacteur, ik vraag u beleefd of er aan zulke onrechtvaardige handelingen geen einde zou gemaakt kunnen worden. Ik begrijp zeer goed, dat er iemand moet zijn die orde houdt, maar hij, welke die orde dan op de markt moet handhaven, moet zulks doen op een rechtvaardige wijze, geheel en al onpartijdig zijn, en zich van zijn plicht kwijten, zooals het marktreglement dit voorschrijft (hetwelk ik betwijfel of zulks in Vlaardingen wel bestaat, daar het er in geen boekwinkel te verkrijgen is). Hopende dat deze regelen in de tot nu toe slecht bestaanden toestand eenige verandering moge brengen, blijf ik u dankbaar voor de verleende plaatsruimte en teeken ik, Hoogachtend, Uw abonné, M. B.

Gerelateerd