Verdwijnend oud-Vlaardingen

18-01-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 18 januari 1928: Verdwijnend oud-Vlaardingen.

De Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) maakt zich al sinds jaar en dag sterk voor het behoud van Vlaardings Cultureel Erfgoed. De vereniging werd opgericht op 20 januari 1967. En gelukkig boekt de HVV regelmatig mooie successen. de zorgen van de vereniging werden echter ook een eeuw geleden al gedeeld. Zo getuigt ook dit krantenbericht van 18 januari 1928, nu precies 90 jaar geleden. 

In Hollands oudste stad waar toch al zoo weinig over is van bouwwerken, die aan het verleden herinneren, dreigt weder een fraaie particuliere woning te verdwijnen. Door het overlijden van den eigenaar komt het pand Westhavenkade nr. 16 met aangrenzende perceelen in veiling en daar het Oosten der stad in den loop der jaren de meer gezochte woonwijk is geworden, laat het zich aanzien, dat bedoeld pand van bestemming zal veranderen, misschien van woonhuis kantoor of pakhuis worden zal. 

Het genoemde huis heeft een Lodewijk XV stoephek en een versierde borstwering van hardsteen; in de vestibule een dubbele deur met snijwerk en omlijsting, waarboven een klok, terwijl de links van de vestibule gelegen kamer, waartoe een deur met snijwerk toegang verleent, geheel met geschilderd behang, landschappen voorstellend, is versierd; een schouw met snijwerk, waarboven een schilderij, is eveneens uit het midden der 18e eeuw; het plafond, dat vernieuwd werd. is een werk van den tooneelschilder Poutsma. 

Daar in Vlaardingen in vroeger tijden uitsluitend de reederij en aanverwante bedrijven uitgeoefend werden en de reederij een wisselvallig bedrijf is, heeft het voorgeslacht, geen gelden besteed aan mooie woningen, enz., die men in andere plaatsen nog zooveel aantreft; het is daarom dubbel jammer, dat dit pand misschien zal verdwijnen. 

Een ander pand, Westhavenkade 24, sedert jaren Post- en Telegraafkantoor, blijft behouden zoo lang het deze bestemming heeft; dit pand, dat gebouwd werd door Abraham van der Linden, achtereenvolgens schepen. thesaurier en burgemeester, heeft een versierde deurtravee, bovenlicht en kroonlijst. Inwendig vindt men een koepelkamer, Lodewijk XV. met stuczoldering en overblijfselen van buffetkastjes. De voorkamer heeft een geschilderde zoldering door den Rotterdamschen schilder George Sanders. 1750. 

Kerkvoogden maakten eenige jaren terug een begin met het restaureeren van het inwendige der Groote Kerk; verleden jaar ging het gemeentebestuur over tot restauratie van de Waag, het zou te wenschen zijn dat de middelen gevonden werden om te voorkomen, dat een der weinige merkwaardige particuliere woningen verdwijnt; het gemeentebestuur kan onder de tegenwoordige omstandigheden er niet aan denken tot aankoop van het pand Westhavenkade 16 over te gaan; de Vlaardingsche Oudheidkamer, voor welke instelling het misschien een geschikt museum zou zijn, heeft evenmin middelen; Monumentenzorg, Heemschut en Hendrick de Keyser, instellingen die zich reeds zoo nuttig maakten op dit gebied, werden op de hoogte gebracht.

Gerelateerd