Vlaardingse hoeker op het strand gejaagd

10-01-2018 Nieuws Redactie

afbeelding; Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 10 januari 1781: Een Vlaardingsche hoeker op het strand gejaagd.

Ten tijde van de Vierde Engels-Nederlandse oorlog (1780-1784) moesten nederlandse schepen constant op hun hoede zijn voor Engelse kapers die Nederlandse schepen 'opbrachten'. Dat lot overkwam begin januari 1781 ook een Vlaardingse vishoeker die op de Noordzee viste. Het schip en haar bemanning ontkwamen door het op het strand bij Scheveningen te laten lopen.

Gisteren voormiddag, omstreeks half 12 uuren, hoorde men in ’s Gravenhage eenige kanonschooten, die van den kant van Scheveningen kwamen; Wel dra daarop en vervolgens vernam men, dat een Engelsche kaper of kotter op een Vlaardinger vishoeker jagt gemaakt en wakker op hem geschoten had. 

Het geval word aldus verhaald; De Vlaardinger hoeker waarop Jan Maarts, Maartense of Maartse stuurman en wiens eigenaar, zo men zegt K. Hogendyck is, was ter zoute en andere visvangst geweest, en wilde nu, na bekomen waarschouwing, met nog een Vlaardinger en Maassluisschen hoeker (die door den zwaaren mist nu van hem afgeraakt waren) naar huis vaaren; maar konde de Goeree of Maas niet inloopen, doordien de bovengemelde Engelschman hem in het gezigt krygende, vervolgde tot in het oog en een weinig beoosten van Schevening, daar de Hoeker het in alles onbeschadigd op strand zette en zyne manschap uit 12 zielen bestaande, terstond de nodige, hulp ter redding van de Scheveningers ontving. 

Op het gezigt van het volk op het strand koos de kaper wel spoedig zee, doch vertoonde zich wat later, met nog 2 Engelsche kapers of kotters weder in het gezigt van het voorgemelde Dorp, maar zy zyn alle wederom zee in en westwaards afgezeild. Men zegt dat zy wel 5 in getal geweest zyn. Door het schieten der Engelschen zyn eenige weinige kogels in het dorp Scheveningen gevallen, naar gissing drie ponders. Men toonde op Scheveningen in de Weststraat twee hulzen daar een kogel door beide daken, een pannen en een riet- of stroodak, door en door gegaan is, zonder egter andere schade te doen. 

Zoo dra de tyding van het voorgemelde geval alhier gekomen was, kreeg de manschap van de garde, die op het Plein gereed stond om op te trekken, order van naar Scheveningen te marcheren en even in den namiddag moest een aanzienlyk detachement grenadiers van de beide Regimenten Gardes Infantery, derwaar marcheren en er zyn meerder noodige maatregelen ter defensie aan het strand genomen. Om half 4 uuren ’s namiddags zat de hoeker nog op strand. Men hoopt dat hy by hooge zee vlot zou worden en weder zee zou kunnen kiezen. Alle zyne manschap is in leven en goede gezondheit. De toevloed van menschen die naar Schevening geweest zyn, is zeer groot.Gerelateerd