Vlaardingse Oudheidkamer heropend

02-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 2 april 1936: Vlaardingse Oudheidkamer heropend.

Het Rotterdamsch Nieuwsblad maakt op 2 april 1936 uitgebreid melding van de verhuizing van de Oudheidkamer en Visserijmuseum naar drie lokalen van het Handelsgebouw.

Woensdagmiddag is de Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherij-Museum in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten en genoodigden officieel in zijn nieuwe behuizing heropend. De heer A. van Walsum, burgemeester van Vlaardingen, heette het gezelschap welkom namens het bestuur van de Vlaardingsche Oudheidkamer. 

Het deed spreker genoegen zoo'n groot gezelschap bijeen te zien waaruit bleek, dat nog in Vlaardingen zin leeft voor het museum en belangstelling voor de geschiedenis der gemeente. Spreker gaf hierna een overzicht van de oprichting der vereeniging en van de geleidelijke uitbreiding der collectie. Door de vele aanwinsten werd de oude behuizing te vol. Zoo vol zelfs, dat het museum niet meer voor het publiek opengesteld kon blyven. 

Door samenloop van omstandigheden werd voor het oude lokaal een huurder gevonden en moest men naar nieuwe lokaliteiten uitzien. Door medewerking van het gemeentebestuur werden een drietal lokalen van het Handelsgebouw afgestaan, waarheen nu de verzameling is overgebracht. Deze overbrenging moest met zeer veel zorg geschieden en spreker bracht hiervoor dank aan mejuffrouw Maarleveld en de heeren Sigal en Van den Berg. Spr. besloot zijn inleiding met een propagandistisch betoog. De vereeniging ontvangt nl. geen subsidie van de gemeente en tracht daarom donateurs te winnen en veel betalende bezoekers tot zich te trekken. Het museum zal voorloopig alleen op de Zaterdagmiddagen geopend zijn. 

Hierna gaf de heer J. H. van Linden van den Heuvell, naar hij zeide, uit armoe, daar er geen geld voor een uitgebreiden catalogus beschikbaar was. een overzicht van hetgeen de drie verschillende lokalen van het museum bevatten. Spreker beschreef interessant en geestig de Vlaardingsche Schutterij in zijn oorspronkelijken en lateren vorm, schetste de opstootjes in 1845, welke door de aardappelziekte waren ontstaan, en op zoo moedige wijze door deze schutterij zijn bedwongen. Na de schutterij beschreef spreker de voorwerpen betrekking hebbende resp. op de gerechtigheid, de visscherij en de afdeeling varia. Na deze levendige beschrijving vond de bezichtiging van het museum plaats.

Gerelateerd