Voor altijd in kommer en armoede gedompeld

27-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 27 maart 1835: Voor altijd in kommer en armoede gedompeld. 

De aanhoudende zware stormen en onweders, die dezen winter bijzonder kenmerkten, hebben ook Vlaardingen eene zware ramp toegebragt. Een onzer vischhoekers, genaamd de Nijvere Visscher, gevoerd door stuurman Frans Ommering, en bemand met twaalf kloeke zeelieden, allen burgers dezer stad, is in het begin van januarij van hier ter beug- of wintervisscherij naar de Noordzee uilgezeild en niet weder tot ons teruggekeerd.

Volgens de meest gegronde berekeningen en tijdingen uit zee zijn deze twaalf manschappen, met schip en leven, te midden der uitoefening van hun zwaar en nuttig beroep, op eene jammerlijke wijze eene prooi der golven geworden. Zeven weduwen betreuren daardoor het verlies hunner echtgenooten; 24 jonge kinderen zijn daardoor vaderloos geworden; eene weduwe mist haar eenigen en volwassenen zoon, nadat zij voor twee jaren harer man op zee verloor. Anderen beweenen hunnen zonen en de weduwe van den stuurman van het verongelukte schip verloor op één oogenblik haren echtgenoot, haren oudste zoon en haren broeder en blijft met zes jonge kinderen hulpeloos achter. En deze allen zijn door het verlies hunner dierbaarste betrekkingen, voor altijd in kommer en armoede gedompeld. 

De heer Hendrik Kikkert, reeder van het verongelukte schip, wonend te Vlaardingen, heeft dit groot aaantal ongelukkigen der Christelijke liefde zijner landgenooten aaanbevolen en heeft aangeboden de liefdegiften te ontvangen en voor derzelver doelmatige uitdeeling te zullen zorgen.

Gerelateerd