Weer een complot tegen de Vlaardingse tol

02-05-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 2 mei 1930: Weer een complot tegen de Vlaardingse tol.

Wie van de leden van 't complot, dat weer een aanslag op den tol bij Vijlsluizen tusschen Schiedam en Vlaardingen had beraamd, zijn mond voorbij had gepraat, zal wel nimmer bekend worden, maar er was gepraat en daardoor was het de Schiedamsche politie ter oore gekomen, dat gisterenmiddag tegen 6 uur bij dezen tol een en ander te gebeuren stond, zoodat uitgebreide maatregelen waren getroffen. 

Tegen zessen naderden uit de richting Vlaardingen 5 à 6 auto's, van welke de bestuurders weigerden tolgeld te betalen. De politie heeft deze wagens een eindje voor den tol opgehouden en aan de rechterzijde van den weg achter elkaar doen plaatsen. Zij, die wel wilden betalen konden vrij gemakkelijk langs de stilstaande wagens rijden. Kort daarna naderde uit de richting Schiedam een vrachtauto, beladen met zakken cement; de bestuurder betaalde het tolgeld, reed door, maar nauwelijks stond zijn auto naast de rij opgehouden wagens, of de motor bleek te haperen en de wagen stond stil in de vrij nauwe opening, waardoor de doortocht geheel versperd raakte.

Inmiddels arriveerden uit de richting Schiedam weer vijf of zes wagens op een rijtje en de politie begreep dat hier weer een colonne in den strijd werd gebracht en zij hield de auto's op ongeveer 100 meter voor den tol tegen. Aan de bestuurders werd gevraagd, of zij bereid waren om te betalen. Een paar antwoorden bevestigend en men mocht doorrijden. De chauffeur van den eersten wagen had een maandabonnement en kon dus zonder betalen doorrijden, maar juist in de nauwe opening van den tol - er kan daar maar een wagen tegelijk passeeren - raakte de motor plotseling defect, zoodat ook van deze zijde de doorgang versperd raakte.

Wat de chauffeur ook probeerde, de motor wilde niet meer draaien, De bestuurders van twee volgende auto's sloten dicht op, maar weigerden tol te betalen, omdat zij toch niet door kondenrijden. De commissaris van politie van Schiedam gelastte terug te rijden en aan den kant van den weg op de grasbaan te plaatsen. Maar ook van deze auto's weigerden opeens de motoren en de politiemannen waren niet zoo goed of zoo kwaad, of zij moesten met vereende krachten do auto's wegduwen.

Doordat een van de chauffeurs een versnelling ingeschakeld had gelaten lukte het niet, den wagen weg te duwen, De chauffeur weigerde het gangwissel over te halen, waarna hij met man en macht van zijn plaats werd getrokken en een inspecteur van politie zijn plaats innam. Tegelijkertijd had men rond den defecten wagen met cement, die te zwaar was om weg te duwen, wat ruimte gemaakt, door de andere auto's van welke ook enkele defecte motoren bleken te hebben, wat achteruit te duwen. 

Maar nauwelijks was dit gebeurd, of de motor van den vrachtauto met cement gaf teekenen van leven, de chauffeur stapte achter het stuur en onder een hoera'tje reed de auto door. Maar 25 meter verder, juist naast een rij wachtende auto's sloeg de motor weer af en de doortocht was opnieuw versperd. Nogmaals werd de rij wachtende auto's met veel moeite wat achteruit gebracht, maar nauweiijk was dit gebeurd, of de motor werkte weer, de auto reed een eindje, maar 25 meter verder kreeg hij weer kuren, zoodat men weer even ver was. Ook aan de andere zijde van den tol waren telkens opstoppingen, doordat van enkele auto's de motoren opeens weigerden. 

Als demonstratie tegen den tol was de vertooning wel wat zonderling, want een stremming in het verkeer, door middel van zoogenaamd defect geworden auto's heeft met het begrip tol als verkeersobstakel niets te maken. Uiteraard heeft bet gebeurde veel belangstelling getrokken, De verkeersstremming heeft een paar uur geduurd.

Gerelateerd