Zoektocht naar nieuwe bestemming Unileverterrein

14-03-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs onderzoek laten doen naar de toekomstige bestemming van gebouwen en grond van Unilever. Het rapport van onderzoeksbureau Stec werd vorige week openbaar.

Het onderzoeksbureau heeft een schatting gemaakt van het effect op de werkgelegenheid. Naast het directe effect op de werkgelegenheid (een afname van 800 arbeidsplaatsen, waarvan circa 140 in Vlaardingen) is er ook een indirect effect bij leveranciers, die geen bloemen, catering, hotelkamers of onderhoud meet mogen leveren. Op basis van rekenmodellen kost dit nog eens ongeveer 400 arbeidsplaatsen in de regio, waarvan naar schatting 40 in Vlaardingen. Totaal gaat het over een afname 4% van de totale Vlaardingse werkgelegenheid en over een afname van 60% van de werkgelegenheid in het Deltagebied.

Hierbij gaat het om een eerste verkenning. Daarbij is uitgegaan van het vertrek van Unilever, zonder dat rekening is gehouden met de effecten van mogelijk nieuwe ontwikkelingen op het Unileverterrein. Vervolgonderzoek en overleg met ondernemers is noodzakelijk om tot een zo goed mogelijke invulling van het gebied te kunnen komen.

In het rapport wordt verder aangegeven dat de gevolgen voor andere bedrijventerreinen beperkt zijn. Wel kan het vrijgekomen terrein mogelijk concurrentie opleveren voor nieuw te ontwikkelen terreinen.

Aanbeveling voor het betreffende Deltagebied, waar Unilever gevestigd is, is om de kans aan te grijpen nu eerst een langetermijnvisie te maken op het gebied en de verschillende deelgebieden. Het gebied biedt kansen voor wonen (bijvoorbeeld vrijesectorhuur), werken of combinaties daarvan (broedplaats van innovatieve bedrijvigheid).  De huidige gebouwen en de terreinen zijn niet geschikt voor één nieuw bedrijf, omdat de huidige situatie specifiek op de bedrijfsvoering van Unilever gericht is. Het college zal de conclusies uit en de bevindingen van het onderzoeksrapport meenemen in het overleg met Unilever.

Op 21 maart is er een raadsinformatieavond, waar Stec een toelichting zal geven op het rapport ‘Ontwikkelstrategie bedrijventerreinen’ en het ‘aanhangsel’ met betrekking tot Unilever.Gerelateerd