Raad positief over Challenge Day scholen

14-04-2017 Onderwijs Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De Vlaardingse gemeenteraad besprak gisteren in commissieverband het voorstel van het college van B&W om €50.000  beschikbaar te stellen voor het organiseren van Challenge Days op middelbare scholen. Het voorstel komt voort uit een motie van de fractie van ONS.Vlaardingen die in november unaniem door de raad werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Challenge Day is een eendaags programma waarin jongeren en ouderen door een reeks van leerprocessen worden geleid door zogeheten Challenge Day leiders. Het doel van dit programma is om zelfvertrouwen te vergroten, om negatieve groepsdruk om te zetten in positieve steun en het elimineren van pesten, onbegrip, geweld en andere vormen van onderdrukking.

In de raadscommissie werden nog wel de nodige kritische vragen gesteld over het initiatief. ,,Welke effecten zijn er bekend vanuit eerdere initiatieven en hoe meten we die in Vlaardingen’’, aldus Vera Kalf van de VVD. Kalf benadrukte daarbij dat er met het beschikbaar stellen van budget voor de middelbare scholen geen sprake moest zijn van een soort afkoopsom. ,,Dit mag er niet toe leiden dat het college geld geeft en voor de rest achterover gaat leunen’’.

Michiel Hoogenboom van de ChristenUnie/SGP fractie stelde in eerste instantie dat de factor Opvoeding de belangrijkste factor was waarmee de jeugd gestuurd en geholpen werd. Hoogenboom leek daarbij voorbij te gaan aan de sterke invloeden, ongeacht opvoeding, op jongeren van ‘de buitenwereld’, leeftijdsgenoten en groepsdruk buiten de thuisomgeving waartegen niet iedereen zonder meer bestand is.

Stefanie Solleveld van de PvdA benadrukte dat het tegengaan van (jeugd)criminaliteit via Challenge Days weliswaar belangrijk was, maar het creëren van een veilige omgeving waarin jongeren zichzelf kunnen zijn minstens net zo belangrijk. Ron Boers van ONS.Vlaardingen, initiatiefnemer van de oorspronkelijke motie, sloot zich hierbij direct aan. Boers pleitte ook voor een meerjarig project van Challenge Days om beter de effecten ervan over langere tijd te kunnen monitoren. Solleveld pleitte vervolgens met een kwinkslag ook nog eens voor het houden van een Challenge Day voor raadsleden, op de eerste de beste raadsdag; het zou de onderlinge verhoudingen goed doen.

Uiteindelijk leek het erop dat het raadsvoorstel geagendeerd zou worden ter besluitvorming, waarbij een debat achterwege kon blijven en er enkel over gestemd hoefde te worden. VVD-fractievoorzitter Vera Kalf pleitte er echter voor om dit nogmaals in een officiële raadsvergadering te bespreken.  Haar argument erbij was dat juist dit soort voorstellen publiekelijk breed aandacht moeten krijgen in de raad, zodat Vlaardingers meer zien en horen waar de raad zich mee bezighoudt. Haar collega raadsleden stemden hier tenslotte mee in. Gezien de positieve houding bij de raadsleden zal het voorstel het ongetwijfeld halen.

Gerelateerd