Klein is het nieuwe groot (ingezonden brief)

19-02-2016 Politiek Peter Caljé

VLAARDINGEN - Fractievoorzitter Peter Caljé van D66 betoogt dat de maatschappij en de inwoners van Vlaardingen voorlopen op de politiek waar het initiatieven en participatie betreft. Hij pleit voor een bescheiden maar belangrijke rol voor de politiek: de overheid moet mogelijk maken.

,,Over participatie is de laatste jaren al heel veel gezegd en geschreven. Lijvige nota’s, grote plannen, brede beschouwingen. Welbeschouwd, zeker als je politici er over aan het woord laat, een worsteling tussen oud denken en om-denken. Een gesprek over groot (kaders, richtlijnen, mandaten, verantwoordelijkheden, procedures, legitimiteit) en over klein (de burger centraal, de buurman, de wijk en verantwoordelijkheid geven aan wie verantwoordelijkheid wil en kan dragen, loslaten). Een gesprek over participatie als doel aan de ene kant. En een gesprek over participatie als middel om juist doelen te bereiken aan de andere kant.

D66 Vlaardingen heeft er al eerder voor gewaarschuwd dat politiek en raad het risico lopen een soort achterhoede gevecht te leveren op participatiegebied. Terwijl politici proberen te begrijpen wat participatie nu eigenlijk betekent, en op zoek zijn naar een stadsvisie, is de stad al participerend op volle snelheid ver op ons vooruit. Loslaten, stimuleren en faciliteren is echter wat D66 Vlaardingen betreft de essentie van een participerende overheid.

Dat betekent in de praktijk dat wij ruimte moeten geven, heel veel ruimte moeten geven. Dat betekent in de praktijk dat wij vertrouwen moeten geven en moeten stimuleren in plaats van reguleren. Dat betekent in de praktijk dat wij ook moeten durven experimenteren. Een G1000, waarom niet? De stadsagenda zoals deze de afgelopen maanden vorm heeft gekregen, ja natuurlijk! Met regelmaat wordt daar vanuit de politiek overigens schamper over gedaan. Dat is te makkelijk en zelfs in sommige gevallen, in de ogen van D66 Vlaardingen, laf en lui van onze collega’s. We moeten ergens beginnen en de stadsagenda is een heel goed begin. Niet alleen vanwege het grote aantal ideeën (300 ) en de betrokkenheid die het heeft gegenereerd. Maar juist ook omdat die ideeën en betrokkenheid, gegroepeerd, wel heel duidelijk richting geven aan de zorgen, wensen en mogelijkheden zoals die in de stad leven. In die zin is de stadsagenda juist heel bepalend voor waar wij naar onderweg zijn als Vlaardingse samenleving en hoe participatie daarin een belangrijke rol kan spelen.

Er zijn in Vlaardingen talloze participatie-initiatieven waar wij als politici, bestuur en organisatie overigens helemaal niet aan te pas zijn gekomen. Als je naar de initiatiefnemers luistert is dat ook helemaal niet nodig. Betrokkenheid en faciliteren waar nodig is meer dan genoeg. Al die kleine initiatieven in de stad, en de verhalen die daarbij horen, maken participatie heel groot. Deze verhalen inspireren en doen ons leren. Die verhalen moeten verteld en bekrachtigd worden. Hier maakt Vlaardingen het verschil. Daar ligt voor de Vlaardingse gemeenteraad de uitdaging voor de komende jaren. Klein is het nieuwe groot en daarin kan deze raad nog steeds een bescheiden maar belangrijke rol in spelen als ze dat wil’’.

Peter Caljé

Fractievoorzitter D66

Gerelateerd