Samen voor U

19-03-2018 Politiek Advertorial

VLAARDINGEN - Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling zei Esther Heijndijk: ,,De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie-SGP hard gewerkt aan de verbetering van onze mooie stad Vlaardingen. Niet vanaf de zijlijn, maar in de frontlinie en gericht vanuit de samenleving zelf.'' Die lijn wil de ChristenUnie-SGP ook de komende vier jaar voortzetten. Daarom heeft ons verkiezingsprogramma de titel 'Samen voor U'. Enkele speerpunten willen wij toelichten.

Open communicatie
Bij de ChristenUnie-SGP staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en naast de mensen te staan. Om die rol goed te vervullen is een goede en open communicatie tussen gemeente en burgers van groot belang. Daarom heeft bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit. Ook moeten politieke processen zoveel mogelijk openbaar zijn.

Strikte handhaving
Handhaving van de openbare orde en veiligheid is een kerntaak van het gemeentebestuur. Hieraan moet hoge prioriteit worden gegeven. De gemeente staat voor consequente handhaving van afgesproken regels. De politie en de Licht Blauwe Brigade moeten zoveel  mogelijk op straat zichtbaar zijn, zodat de Vlaardingse burger zich op ieder moment en op elke plek veilig voelt. Cameratoezicht, preventief fouilleren en buurtpreventie zijn belangrijke instrumenten om overlast te voorkomen. (Jeugd)overlast moet worden aangepakt, waarbij in ieder geval de ouders, gemeente, politie, jeugdzorg en onderwijs samenwerken.

Zorg voor zwakkeren
We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen. De ChristenUnie-SGP blijft inzetten op een participatie- samenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar helpen en voor elkaar zorgen. Niet voor elke bewoner is de participatiegedachte haalbaar. Daarom moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het op eigen kracht niet redden.

Techniek opleidingen
In onze regio is er veel bedrijvigheid waarbij technisch personeel gevraagd wordt. Er is behoefte aan geschoolde vakmensen in de industrie en dienstverlenende sector. Er is vraag naar monteurs in de petrochemische industrie en naar een timmerman, elektricien, e.d. De regionale behoefte aan vakmensen, de jeugdwerkloosheid in Vlaardingen en het vrijkomen van bedrijfspanden geven de mogelijkheid aan Vlaardingen om een stad te worden waar het 'maken' geleerd wordt. De ChristenUnie-SGP zet zich de komende jaren in om de mogelijkheden van vaktechnisch onderwijs op MBO-niveau in Vlaardingen te vergroten.

Behoud Museum Vlaardingen
Het Museum Vlaardingen geeft het rijke en unieke verleden van onze stad weer en is ‘must-have’ voor onze stad. De komende periode zal het museum zich moeten toeleggen op een aansprekende collectie (ook voor kinderen), museumpromotie en vergroting van naamsbekendheid om zodoende de bezoekersaantallen te verhogen. Het museum draagt bij aan de aantrekkingskracht van Vlaardingen en dient met gemeentelijke subsidie behouden te blijven.

Compacte binnenstad
Door veranderd consumentengedrag wijzigt de functie van de winkelcentra. De wijkwinkelcentra zullen vooral gericht blijven op producten en artikelen voor dagelijks gebruik. De binnenstad kan aantrekkelijk worden wanneer er een compact centrum komt met kleinere winkels waar internet- en fysieke handel gekoppeld worden. De kleinere lokale ondernemers zullen zich meer op specialismen toeleggen en hierdoor aantrekkelijker worden. In de gebieden buiten de stadskern zal door natuurlijk verloop de bestemming van winkelruimte veranderen naar woning.

Duurzame stad
Wij hebben de taak zorgvuldig om te gaan met Gods schepping. Vervuiling van lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie-SGP zet daarom in op een snelle en volledige energie- transitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Schone en circulaire economie levert voor ons en volgende generaties veel op: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. Ook plaatselijke gemeenten hebben hierin een 'schone' taak. Daarom:
- Nieuwbouw woningen zonder gasaansluiting
- Duurzame energiewinning  (meer windmolens, meer zonnepanelen en energiewinning uit getijden)
-  Maatregelen tegen klimaatverandering (o.a. meer groene daken, meer waterberging)
- Meer afvalscheiding

Uw steun
De ChristenUnie-SGP wil ook de komende vier jaar zoveel mogelijk realiseren voor uw mooie stad Vlaardingen. Samen Voor U!
Mogen wij rekenen op uw steun?

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date