Vacature

Bestuurslid (voorzitter) Stichting Aanzet

21-04-2018 Vacature

Stichting Aanzet heeft als missie: Alle kinderen benutten hun talenten optimaal met het oog op een mooie toekomst!
Vanuit deze missie adviseert Stichting Aanzet leerkrachten, pedagogisch medewerkers, schooldirecties en ouders op het gebied van educatie en opvoeding. Met veel van haar activiteiten vervult Aanzet een intermediërende rol tussen school en ouders. De consulenten van Stichting Aanzet weten op een laagdrempelige manier contact te leggen met ouders. Zij bieden hen informatie en vaardigheden, waardoor ouders hun kind thuis beter kunnen stimuleren en kunnen toewerken naar een goede samenwerking met school, kinderopvangorganisaties of het IKC (zie ook www.stichtingaanzet.nl).

 

Stichting Aanzet zoekt (als gevolg van reglementair aftreden) 

een voorzitter (of lid van het bestuur)


 Kenmerken van het bestuur
Stichting Aanzet kent een bestuursmodel ‘Besturen op hoofdlijnen’. De bestuurs- en toezichthoudende taken zijn niet formeel gescheiden; het bestuur vervult tevens de rol van intern toezichthouder. De directeur heeft de beleidsvoorbereidende taak en de dagelijkse leiding. Het bestuur toetst de besluitvorming van de directeur en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden en is samengesteld op basis van een goede spreiding van kennis, achtergrond en ervaring, passend bij de bestuurstaken en het werkveld van de stichting. De taken en bevoegdheden van het bestuur liggen vast in de statuten alsmede in het huishoudelijk reglement. Het bestuur komt gemiddeld 4 à 5 keer per jaar bij elkaar. 

Het ondernemende karakter van de directeur (en organisatie) vraagt op onderdelen een daarbij passende stijl van toezicht houden met soms minder nadruk op formele rollen en aspecten. In plaats daarvan is er veel aandacht voor het toetsen van door de directeur aangedragen kansen, nieuwe initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Het vraagt van het bestuur om voortdurend te schakelen tussen meedenken en toezicht houden, tussen afstand en nabijheid en tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Voor de toekomst wordt de ontwikkeling naar een meer toezichthoudende rol niet uitgesloten. 

Het algemene profiel
Om recht te doen aan het ondernemende karakter van Stichting Aanzet en haar vele samenwerkingsverbanden zoeken we naar kandidaten die bekend zijn met de ontwikkelingen die zich nu voltrekken in het veld van opvoeding, onderwijs, kinderopvang, IKC’s, et cetera. Kandidaten met een brede maatschappelijke oriëntatie en die daarnaast beschikken over bestuurlijke kwaliteiten. Nadruk bij dit alles ligt op overzicht, visie en overwicht, niet op gedetailleerde kennis van onderdelen van dit veld. 

Wij zoeken kandidaten die graag met elkaar de dialoog zoeken, daarbij humor en relativeringsvermogen verbinden met heldere (niet onwrikbare) standpunten en die een stevige discussie niet schuwen. Doch altijd met het belang van Stichting Aanzet en het kind voorop! 

Bij de selectie gaan wij verder uit van de huidige samenstelling en kijken naar kandidaten die daarbij het beste aansluiten. Regionale binding is voor benoeming geen harde eis, wel is een zekere nabijheid tot het werkgebied van belang.  

Aanbod en sollicitatieprocedure
Het betreft een niet bezoldigde functie; de bestuursleden krijgen een onkostenvergoeding.

De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 16 mei 2018. In week 22 (28-5-2018/1-6-2018) vinden de gesprekken plaats bij Stichting Aanzet in Vlaardingen. 

Voor verdere informatie en/of het kenbaar maken van uw interesse kunt u zich richten tot de voorzitter van het bestuur, mevrouw ir. J. Donkers, tel 06-444 82 123 of tot de directeur mevr. M. Broek, tel 010-2322111. 

Wij lezen graag terug waarom u deze (neven-)functie ambieert. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via m.broek@stichtingaanzet.nl. Reacties worden vertrouwelijk behandeld. Vermeld ‘bestuursvacature’ in het onderwerp van uw e-mail.

Bedrijf

Stichting Aanzet

Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen
010 - 232 21 11
info@stichtingaanzet.nl
www.stichtingaanzet.nl