Categorieën

Service

PvdA: 'College zit op de handen!'

PvdA: 'College zit op de handen!'
Politiek

PvdA: 'College zit op de handen!'

  • Ingezonden mededeling
  • 07-07-2022
  • Politiek
PvdA: 'College zit op de handen!'
VLAARDINGEN - Gisteren en vandaag wordt de Voorjaarsnota van de gemeente Vlaardingen besproken. In die nota doen burgemeester en wethouders een voorzet voor het in de komende jaren te voeren beleid. De gemeenteraad moet aan dat beleid dan wel zijn goedkeuring verlenen. Iedere partij legt daarbij weer andere accenten en probeert waar het kan invloed uit te oefenen om het beleid in de gewenste richting bij te sturen. Hieronder de 'Algemene Beswchouwing' van de PvdA.

,,Vandaag kijken we terug met de jaarrekening 2021 en tegelijkertijd vooruit met de Voorjaarsnota. De afgelopen jaren werden voornamelijk gedomineerd door Corona. Een heftige tijd, waarin iedereen in meer of mindere mate op de proef werd gesteld. Een tijd waarin de kansenongelijkheid extra werd uitvergroot, bijvoorbeeld door thuisonderwijs waarbij kinderen uit grote gezinnen lessen moesten volgen in een rumoerige omgeving en vaak zonder de juiste middelen, vele mensen geen inkomsten hadden omdat ze niet konden werken en ondernemers moeite hadden het hoofd boven water te houden. En voorzitter, we zijn er nog niet. Menigeen ondervindt nog dagelijks de gevolgen van een verloren baan, long-covid of het gemis van dierbaren. Dat terwijl het aantal besmettingen weer oploopt en de maatregelen al weer uit het systeem lijken te zijn.

Voorzitter, juist nu is de tijd aangebroken om het verschil te maken, zeker voor die inwoners die door het ijs zijn gezakt. Voor die kinderen die achterstanden hebben opgelopen en te kampen hebben met sociaal-emotionele problematiek.

Wanneer we dan kijken naar de jaarrekening dan schrikken wij wel een beetje. Er is bijna 25 miljoen over. Dat zou positief moeten zijn en zo wordt het ook wel een beetje geëtaleerd. Maar voorzitter, dit is voornamelijk geld dat niet is uitgegeven en de oorzaak luidt bijna overal, Corona. Wij begrijpen echt wel dat bijvoorbeeld leerlingenvervoer op een laag pitje komt te staan wanneer de scholen sluiten, maar om het nu overal als excuus te gebruiken, gaat ons wel wat ver. Aan de inwoners meedelen dat er 25 miljoen over is en dat dat geld bijna in zijn geheel de algemene reserve van de gemeente ingaat, dat de financiële situatie van Vlaardingen daardoor sterk verbetert... wat hebben de inwoners daaraan. U bespaart op arme mensen, terwijl ook nog eens de lasten zijn verhoogd. De gemeente is geen bedrijf! Het geeft de PvdA een beeld van een college dat op de handen zit.

Natuurlijk zijn er ook positieve zaken te melden. De nieuwe preventieve initiatieven om armoede en schulden te voorkomen vindt de PvdA daar een voorbeeld van. Ook Vlaardingen MBO stad, waar wij ons echt mee op de kaart zetten, vinden wij een prachtig initiatief. We zien dat de externe inhuur in de laatste maanden flink gedaald is. Wat ons betreft mag die trend doorzetten. Door een opleidingsprogramma en het benutten van de kwaliteiten van het personeel, zijn moeilijk vervulbare functies op te lossen. Dat verdient een groot compliment.

Kanttekeningen

We hebben nog wel wat kanttekeningen en vragen aan het college:

Het opvullen van vacatures blijft een probleem geeft u aan. Vervolgens lezen wij dat er een voordeel behaald is, doordat de CAO veel soberder is dan verwacht. Dan zijn er wat de PvdA betreft verkeerde keuzes gemaakt. In positieve zin mag je afwijken van een CAO, dus als je zo graag een interessante werkgever wilt zijn, dan lijkt het ons geen goed begin om een CAO te versoberen. We horen graag wat hierin de mogelijkheden zijn.

Een punt wat we al meerdere malen hebben aangehaald is het aantal jongeren met jeugdhulp. Op alle indicatoren zoals jongeren met een delict voor de rechter en jongeren met jeugdreclassering scoren we in Vlaardingen hoger dan in gemeenten met een vergelijkbare grootte. Alleen op de indicator jongeren met jeugdhulp lijken we het beter te doen, maar moet er juist niet meer jeugdhulp geboden worden? Afgelopen week is er ook nog een artikel verschenen over jongeren die een verhoogde kans hebben in de drugscriminaliteit te belanden en Vlaardingen staat daar op de derde plaats! Voorzitter wat gaan we hieraan doen?

Ook de stijgende energieprijzen zorgen voor meer kansenongelijkheid. Uw aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds, om huiseigenaren in Centrum en West te helpen met het verduurzamen van hun woning, is niet gehonoreerd. Bij de bespreking van het coalitieprogramma refereerden we hier ook al aan. Hoe gaat u deze mensen helpen?

Ook de aanvraag voor de Woningbouw Impulsgelden is afgewezen. Wij waren in de veronderstelling dat dit nog geëvalueerd zou worden, maar hebben niets meer vernomen. Hoe kan het toch dat Vlaardingen steeds achter het net vist en Schiedam wel 12 miljoen heeft binnengehengeld? Wat gaat u hieraan doen en hoe neemt u de raad mee?

Voorzitter over het algemeen zijn wij te spreken over de leesbaarheid van de jaarrekening. De toegevoegde tabellen met wat wel en niet gedaan is en welke kosten en baten daarmee gemoeid zijn, zijn prettig en vergroten de leesbaarheid. Onze complimenten. Waar echter nog veel te winnen valt is het taalgebruik. Een voorbeeld en ik citeer: 'Voor het sociaal domein stond 2021 voor een groot deel in het teken van de uitvoering van het Herstelplan. Op basis van het uitvoeringsplan zijn 16 concrete maatregelen in uitvoering genomen. Enkele daarvan waren quick wins waarmee al in 2021 het beoogde financieel voordeel behaald werd, denk aan de afschaffing van de regelingen meerkosten uit de Wmo'.

Menselijke maat

Voorzitter de regeling zorgt er in veel gemeenten en ook nog steeds in Schiedam en Maassluis voor dat mensen met een laag inkomen die chronisch ziek zijn, een gedeelte van het eigen risico terug kunnen krijgen. Hier snijdt u dus in het armoedebeleid en spreekt vol trots over een 'quick win'. Voorzitter waar is de menselijke maat gebleven in dit college?

Wat betreft de voortgangsrapportage, maakt ook de PvdA zich zorgen over de dalende BUIG uitkering, terwijl het aantal mensen dat deze uitkering krijgt niet voldoende daalt. We hopen dat we in overleg met Stroomopwaarts manieren kunnen bedenken om mensen sneller te begeleiden naar werk. Daarbij verliezen wij de financiële situatie natuurlijk ook niet uit het oog, maar het is vooral goed voor onze inwoners wanneer ze weer deelnemen in het arbeidsproces en zo een beter inkomen voor zichzelf kunnen verdienen.

Voorzitter tegelijkertijd zien we dat het college er nu vanuit gaat dat we structureel 2,5 miljoen gaan overhouden op de begroting van ROG plus. Wij vragen ons af wat er dan niet gedaan wordt en waarom stoppen we dit geld dan niet gewoon terug en besteden we dit op een andere manier binnen de Wmo? Is het bijvoorbeeld een idee om de eigen bijdrage voor inwoners met een laag inkomen te schrappen?

In de voortgangsrapportage komen ook de ombuigingen van de zogenaamde oranjelijst terug. Bij de meeste geeft u aan deze niet verder te willen onderzoeken. Helaas geeft u dat niet aan bij het leerlingenvervoer. Dat wilt u nog steeds versoberen. Meer inzet van ouders en training van jongeren om zelfstandig met het OV naar school te gaan, blijven voor de PvdA zaken die weer een zwakke groep in de samenleving raakt. Wij vragen u dit te heroverwegen en gaan hier graag nogmaals over in gesprek.

Zwembad

U geeft ook aan geen bezuinigingsmogelijkheden te zien bij het zwembad, in ieder geval niet op korte termijn. U gaat nu een pleister plakken qua onderhoud aan het zwembad van 100.000 euro, maar het toekomstscenario is nog steeds niet duidelijk. We zeiden het al bij de bespreking van het coalitieprogramma, maar nu nogmaals... maak een keuze, dit is weggegooid geld. Prima dat het zwembad dezelfde subsidie blijft behouden, maar wij verwachten dat er eisen gesteld gaan worden voordat er wederom subsidie wordt verleend. Het zwembad moet wat de PvdA betreft blijven, maar wel betaalbaar zijn voor alle inwoners en dat is het nu niet!

De PvdA wil graag een amendement indienen bij de voortgangrapportage, om de stelpost voor kosten die voortvloeien uit Corona nog niet terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Wij achten de kans groot dat we nog niet van Corona af zijn, zeker gezien het feit dat het aantal besmettingen nu weer behoorlijk oploopt.

Over de Voorjaarsnota valt verder weinig te zeggen daar die beleidsarm is en het coalitieakkoord hierin uitgewerkt wordt. Over dat akkoord hebben we eerder al genoeg gezegd. Het is weinig concreet en we wachten nog steeds op de uitvoeringsplannen. Wel had u toegezegd dat de oppositiepartijen voor 500.000 euro aan voorstellen mochten indienen. Wij blijven erbij dat 500.000 euro op een begroting van zo’n 300 miljoen niet heel veel is. Dan moeten we dat ook nog delen met acht oppositiepartijen, ja dan wordt het wel heel erg minimaal. Gelukkig is het wel structureel geld. 

We hebben getracht een poging te doen met een gezamenlijk voorstel vanuit de oppositie te komen, maar dat was eigenlijk al gedoemd te mislukken toen de SP al met eigen voorstellen kwam voor het volledige bedrag. Dit vindt de PvdA een gemiste kans. We willen toch allemaal niet dat het er op gaat lijken dat er een stukje brood in een kippenhok wordt gegooid, waar we met z’n allen om gaan vechten. We hebben een oplossing gevonden. Wij brengen één gezamenlijk onderdeel in en voor onze overige voorstellen die wij per motie indienen, vragen wij het college een keuzenotitie op te stellen. Dan kunnen we gezamenlijk met de raad op de inhoud met financiële onderbouwing een keuze maken. Wij zullen in ieder geval ieder voorstel vanuit andere partijen beoordelen op wat het oplevert voor onze inwoners en gaan ervan uit dat de Raad, hetzelfde zal doen.

500.000 euro

De PvdA wil de 500.000 euro besteden aan de volgende zaken

  • Extra veegrondes in en om het centrum op zondag, na de markt en na evenementen. Wij willen graag dat hier ook het budget dat overblijft van de voorziening zwerfafval voor in wordt gezet;
  • De Stadsboerderij heeft uiteindelijk wel één fte mogen behouden voor de verzorging van de dieren, maar krijgt de exploitatie qua dierenvoer en de kosten van de veearts nauwelijks rond. Er worden veel activiteiten ondernomen om geld te genereren, maar de vrijwilligers zitten er inmiddels ook behoorlijk doorheen. Wij willen de stadsboerderij graag de zekerheid bieden dat zij goed voor de dieren kunnen zorgen, ook als de extra inkomsten tegenvallen;
  • Als laatste willen wij graag de Meerkosten regeling Chronisch Zieken terug laten komen. Dat wij op zoiets basaals onze inwoners te kort doen en dat in Maassluis en Schiedam wel betaald wordt, vinden wij echt niet kunnen.
Voorzitter, al met al weer een heel verhaal. Wij hopen duidelijk gemaakt te hebben dat er wat de PvdA betreft vol ingezet moet gaan worden om meer kansengelijkheid te creëren en mensen die ons het hardst nodig hebben te ondersteunen. Ook vanuit de oppositie blijven wij strijden voor een mooier, maar bovenal socialer Vlaardingen, omdat iedereen meetelt!

Partij van de Arbeid Vlaardingen

p/a Markt 11, Vlaardingen

Meer over Partij van de Arbeid Vlaardingen →