Draaibassen en snaphanen

28-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 28 januari 1781: Draaibassen en snaphanen.

Twee weken geleden was op Vlaardingen24 al het verhaal te lezen over de Vlaardingse visser die in het begin van de Vierde Nederlands-Engelse Oorlog (1780-1784) ternauwernood aan de vijand wist te ontkomen; vandaag een volgend hoofdstuk in dit verhaal. Een andere Vlaardinger, Hendrik de Jong, rust in Scheveningen zijn vishoeker uit met kanonnen om zo toch weer de zee op te kunnen steken en de vangst in Vlaaardingen te kunnen afleveren. 

Eergisteren kreeg men in Vlaardingen berigt dat de stuurman Hendrik de Jong, in deze plaats t’huis hoorende, voor Scheveninge was ten anker gekomen (gelyk met een oosten wind doorgaans geschied, ten einde hunne visch aan de zykant over te geven) onbewust zynde van den oorlog met de Engelschen. Dan, zulks vernemende, vond hy niet geraden, in een weerloozen staat van de wal te steken, te minder omdat hy op zee een klein vaartuig ontdekte. Dus besloot de gesamenlyke manschap om hunne vishoeker te wapenen en als dan in zee te steken, zonder den kaper te ontzien. Hier toe werd hun van Vlaardingen toegezonden vier stukken kanon, zynde vierponders en twee draaibassen, beneven een vaatje kogels en eenig schroot, het welk verzeld wierd door scheepstimmerlieden om de geschutgaten te maken met nog een onverschrokken kerel die het geschut zoude dirigeren, benevens nog drie personen die mede den togt zouden ondernemen. 

Zoo dra dit transport te Scheveninge kwam, wierd het geschut en de draaibassen op de hoeker geplaatst, zoodanig dat indien het vereischt wierd de stukken over eene kant konden dienen. Het volk vervolgens met musquetten en patroonen voorzien zynde, gelyk mede het schip met 150 pond buskruit dat op hooge order uit den Haag gezonden werd, zagen de visschers zich nu in staat van tegenweer. 

Intusschen waren er nog twee of drie Maassluissche vishoekers by gekomen, welke mede van geen oorlog wisten. Deze verzogten insgelyks van den Konstapel, die te Scheveninge geplaatst is. Musquetten met bajonetten en patroonen, welk hun ook werd ter hand gesteld. Nu beleidde zy te samen krygsraad en maakten een contract van elkander in alle omstandigheden by te zullen staan en de schade die zy bekwamen en de kosten die er gemaakt werden, gelyk te zullen dragen; als mede ingeval van gevegt, hoe zy zouden ageren, namenlyk: die met geschut gewapend was, zoude den aanval doen terwyl den anderen met hunne snaphanen den kaper op zyde zouden komen en schieten en steken met al hun magt of zoo de gelegenheid het toeliet er de steven op te zetten en zich met hunne toevertrouwde kapitalen tot den laatsten man te verdedigen, hebbende de Vlaardingsche hoeker alleen voor 1600 guldens aan zoute visch aan boord. 

Dus geresolveerd, staken zy heden morgen op zee met de prince vlagge agter op en leide het een goed stuk van de wal tot dat zy boven de Maas waren en zagen van alle kanten uit met een heldere lucht, in groot verlangen dat zy nu eens een kaper hadden mogen aantreffen. Dan dewyl zy alle hunne visch aan boord hadden, moesten zyt zich spoeden ten voordele van hunne meesters, naar de Maas alwaar zy alle heden zyn gearriveert en na dat de admiraal uit het geschut zyn exquadetten met salvo had begroet, yder binnen zyn haven gezeild. Zoodat nu de Vlaardingers zich kunnen beroemen dat zy het eerste particuliere gewapende schip tegens de Engelschen hebben op zee gehad.

Gerelateerd