'De arbeiders zuipen te veel'

05-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 5 januari 1855: 'de arbeiders zuipen teveel...'

Niet meer tappen aan klanten die kennelijk al meer dan genoeg hebben gehad… en daarbovenop ook nog eens een verbod op het schenken van sterkedrank aan iedereen die wordt ‘bedeeld’ oftewel een uitkering geniet. Op 5 januari 1855 schrijft het Rotterdamsch Nieuwsblad over dit besluit van de Vlaardingse gemeenteraad. De vele tappers in de haringstad zouden er bijna zelf van naar de fles grijpen. Dit gaat hen geld kosten… veel geld!

Te Vlaardingen werd heden in den gemeenteraad bij het vaststellen van plaatselijke verordeningen, het volgende artikel met algemeene stemmen aangenomen: ‘Het is verboden te tappen aan kennelijk beschonken personen en aan allen, die in of van de onderscheidene godsdienstige gezindten in die gemeente worden bedeeld of verpleegd’. Op de overtreding dezer verordening is eene boete van 3 tot 6 gulden gesteld. 

Ter aanbeveling dezer bepaling werd door een der raadsleden aangetoond dat in 1853 in Vlaardingen 53.800 kannen sterke drank waren gebruikt, die aan inkoopprijs met lands- en gemeentebelasting ongeveer gekost hadden f 26.733, doch waarvoor wanneer men de kan op 28 glaasjes en het glaasje op 5 cent berekent, door de ingezetenen f 48.420 was uitgegeven. 

Neemt men daarbij in aanmerking dat grootendeels de jenever door den arbeidersstand wordt gebruikt, waarvan weder een groot gedeelte is bedeeld, en dat aan armbesturen uit de gemeentekas jaarlijks circa f 17.000 wordt betaald voor subsidiën, zoo meent men het er voor te kunnen houden, dat door de bedeelden meer aan sterken drank wordt uitgegeven, dan zij aan bedeeling ontvangen.

Door de armbesturen zouden lijsten met de namen der bedeelden aan den commissaris van politie en aan alle herbergiers worden toegezonden. Vele tappers te Vlaardingen zijn dan ook ten gevolge van dit besluit voor groot nadeel in hun bedrijf beducht.

Gerelateerd