Dertien Koninklijke onderscheidingen voor Vlaardingers

26-04-2021 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Burgemeester Bas Eenhoorn heeft tijdens de Lintjesregen van afgelopen maandag twaalf gedecoreerden in Vlaardingen bezocht en hen meegedeeld dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om hen te benoemen in een ridderorde. Eén uitreiking vond in Schiedam plaats door burgemeester Cor Lamers omdat de activiteiten van die persoon in Schiedam plaatsvinden.

Vanwege de coronamaatregelen kon er geen feestelijke bijeenkomst georganiseerd worden. Daarom ging de burgemeester langs bij de gedecoreerden om hen persoonlijk toe te spreken en de Koninklijke onderscheiding op gepaste afstand te overhandigen.

Hieronder volgt persoonlijke informatie per decorandus/decoranda. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer ing. J. (Jaap) Beekman (71)
Tot 2013 was decorandus fysisch technicus bij de vakgroep moleculaire biofysica van de afdeling bionanoscience van de Technische Universiteit Delft. Daarnaast is hij vanaf 1964 actief vrijwilliger bij de Scoutinggroep Marnix van Sint Aldegonde. Meer dan 20 jaar is hij vrijwilliger bij de Wijkgemeente Ambacht-Oost van de Protestantse Gemeente. Hij verricht voor hen onder andere onderhoudswerkzaamheden. Ook heeft hij kerk-tv gerealiseerd in de Bethelkerk. Voor Stichting Jeugdstad Vlaardingen is hij vanaf 2006 actief. Hij fungeert als lid van de opbouw- en afbraakploeg en begeleidt stagiaires. De laatste jaren is de heer Beekman eveneens vrijwilliger bij het diaconaal missionair centrum De Windwijzer. Ook daar heeft hij meegewerkt aan diverse onderhoudsprojecten. 

Mevrouw J.W.M. (Cobie) Blok-Keijzer (68)
Mevrouw Blok-Keijzer was van 2001 tot 2015 en van 2018 tot heden vrijwilliger bij achtereenvolgens de Parochie H.H. Jacobus en Martinus en de Parochie De Goede Herder te Schiedam. Naast haar betaalde baan verrichtte ze veel ondersteunende werkzaamheden op het gebied van administratie, begraafplaatsbeheer, externe contacten, inkopen, publicaties, vieringen, herdenkingen en registraties. Ze was lid van de beheercommissie, liturgiegroep en pastoraatsgroep tot 2015. Vanaf 2018 is ze weer lid van de liturgiegroep en adviseert zij de pastoraatsgroep bij de organisatie van vieringen. Ook is zij vrijwilliger bij de Frankelandgroep in Schiedam.  In het verleden was mevrouw Blok-Keijzer vrijwilliger bij de SOS Telefonische Hulpdienst Schiedam, penningmeester van een LOM-school in Vlaardingen, secretaris van de Scoutinggroep Prins Maurits te Vlaardingen en Slachtofferhulp Rijnmond. 

De heer T.(Tom) Bruin (69)
De heer Bruin heeft zich actief bezig gehouden met het weer. Zo was hij medeoprichter, secretaris en actief lid van de Vereniging voor Weerkunde en van1980 tot 1990 was hij weerman bij Omroep Vlaardingen. Vanaf 1988 is hij weerman bij de Stadsomroep Schiedam, nu de lokale omroep Schie. Hij heeft zijn eigen meetinstrumenten in zijn tuin staan, doet onderzoek en stelt de weersverwachting op. Hij verzorgde ook weerberichten voor Radio Schiedam, Look-tv en radiostations in de regio. Van 1990 tot 2019 was hij eveneens weerman bij de Ziekenomroep Schiedam. Burgemeester Lamers heeft hem de versierselen overhandigd in Schiedam. 

De heer J.M. (John) Don (93) 
De heer Don was oprichter/voorzitter van de Stichting Bethesda in Vlaardingen van 1995 tot 2010. Hij bood hulp en opvang aan drugsverslaafden en daklozen. In 2001 was decorandus bestuurslid/mede initiatiefnemer van de Stichting Monument Vlaardingen en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het Onderduikgeversmonument aan de Waag.  Verder is hij oprichter/voorzitter van de Stichting Shalom in Vlaardingen. Deze stichting richt zich op het in stand houden van de herinneringen aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Hij benaderde voormalige onderduikers om hun verhalen op te tekenen en te bewaren voor latere generaties. In dat kader heeft hij een boek geschreven dat inmiddels is gepubliceerd. 

De heer A.C. (Ted) van der Geest (83) 
De heer Van der Geest is vanaf 2000 vrijwilliger bij de Zonnehuisgroep in Vlaardingen, locatie het Zonnehuis. Hij begon als begeleider palliatieve zorg en daarnaast heeft hij zich ingezet als buddy voor één van de patiënten. Tevens begeleidt hij de kerkdienst en is hij aanspreekpunt voor de medevrijwilligers. Bij de Voedselbank Vlaardingen, locatie Lucaskerk, is hij coördinator en draagt zorg voor de administratie en ziet toe op de regelgeving. Ook zamelt hij o.a. kleding en speelgoed in. Van 2010 tot heden is hij actief bij de Willibrordgemeenschap in Vlaardingen. De heer Van der Geest is contactpersoon en penningmeester van de oecumenische werkgroep Vastenactie Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hij is eveneens lid van diverse andere werkgroepen. Verder was hij tot 2019  lid van het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling van parochie De Goede Herder.

De heer P. (Piet) Groen (74) 
De heer Groen was van 1976 tot 1980 medeoprichter en penningmeester van Tennisvereniging Bonaventura in Strijen. Ook bekleedde hij de functie van voorzitter van het CDA in Strijen in die periode. Verder was hij negen jaar lang penningmeester van de Rotterdamse Ontspanningsvereniging Shell. Hij maakte deel uit van diverse commissies. Van 2009 tot 2020 was hij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Vereniging van Oud-Employés der Koninklijke Shell. De heer Groen was activiteiten coördinator. Hij bezocht oudere leden thuis en organiseerde het klaverjassen, het bowlen en biljarten. Eveneens verzorgde hij de maandelijkse nieuwsbrief. Vanaf 2013 is decorandus penningmeester van de Stichting Taptoe Delft. Hij zet zich in voor de fondsenwerving en de sponsoring van het evenement. De PR verzorgt hij ook en hij treedt bovendien op als gastheer. 

De heer W. (Willem) Kamp (76)
Ook de heer Kamp heeft zich geruime tijd voor de samenleving ingespannen. Van 1981 tot 2019 was hij secretaris van Scoutinggroep Admiraliteit 6, de koepelorganisatie van de waterscouts in de scouting regio “Rond de Rotte”. Hij fungeerde als stuurman en leidde de jeugd op. Ook nam hij vaarexamens af en zette zich in voor de veiligheid op het water. Voor de toepassing van het CWO kwalificatiesysteem voor zeil- en motorbootdiploma’s heeft hij een kennisboom ontwikkeld en vastgelegd. Zijn inbreng en persoonlijkheid zijn van grote waarde voor de Scouting. 

Mevrouw F. (Fatma) Kirilmaz (55)
Vanaf 1987 is mevrouw Kirilmaz vrijwilliger bij het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond te Schiedam. Dit is een vereniging op levensbeschouwelijk geschoeide leest met zijn oorsprong in Turkije. Ze maakt deel uit van het verenigingsorgaan voor religieuze zaken en levert een bijdrage aan het organiseren van religieuze bijeenkomsten. Daarnaast is ze lid van de vrouwencommissie en draagt vanuit die positie bij aan de emancipatie van de leden. Ook coördineert zij de muzieklessen en diverse cursussen en activiteiten van het centrum onder andere volksdansen voor kinderen. 

Mevrouw R.M.N. (Roos) Schaar – Soeteman (57)
Sinds 2000 is mevrouw Schaar werkzaam als verzorgende individuele gezondheidszorg bij zorglocatie Schiewaegh van de Frankelandgroep te Schiedam. Zij verricht haar werk gedreven en met verve, heeft oprechte interesse in de bewoners en levert persoonsgerichte zorg. Zij kijkt naar de mogelijkheden en zij motiveert en stimuleert de bewoners om de handelingen die nog mogelijk zijn, zelf te blijven uitvoeren. Ook de familieleden van de bewoners kunnen rekenen op haar onverdeelde aandacht. Vanwege dit talent is zij belangenbehartiger persoonsgerichte zorg geworden. Bij het overlijden van een bewoner bezoekt zij de uitvaart om naasten te steunen. Ze is collegiaal en fungeert als vraagbaak en coach voor de nieuwe jongere collega’s. Ten tijde van de corona-uitbraak heeft zij direct het beeldbellen gerealiseerd tussen de bewoners en hun naasten. Mevrouw Schaar is iemand die persoonlijke bijzondere verdiensten verricht in de hoofdfunctie. Daarnaast is zij ondersteuner/mantelzorger voor haar moeder.

Mevrouw A.C.(Anneke) van Straten-Herlaar (66)
Vanaf 2000 is mevrouw Van Straten-Herlaar vrijwilliger bij vereniging Fibromyalgie en Samenleving (FES). Deze vereniging behartigt de belangen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft. Fibromyalgie betekent letterlijk: “pijn in bindweefsel en spieren”. Decoranda is gestart als contactpersoon in de Provincie Zuid-Holland en momenteel geeft zij voorlichting op beurzen over fibromyalgie. In april 2009 heeft ze het inloopspreekuur Fibromyalgie weer nieuw leven in geblazen in het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam. 

De heer J.H. (Jan) Velthoven (79)  
De heer Velthoven is jarenlang ouderling geweest bij De Ark, een kerk in Schiedam. Daarna (van 1977 tot 1981) was hij ouderling bij de Vredeskerk in Vlaardingen-Holy. Van 1979 tot 2019 heeft decorandus zich ingezet als secretaris van en vrijwilliger bij voetbalvereniging Zwaluwen. Hij was wedstrijdsecretaris, voorzitter van het wedstrijdsecretariaat, lid van de commissie  prestatievoetbal en scheids- en grensrechter begeleider van het eerste elftal. Hij heeft heel wat betekend voor vv Zwaluwen en veel taken en functies vervuld gedurende vele jaren.

De heer W.C. (Willem) Wouters (66)
Vanaf 1979 is de heer Wouters actief voor Orkestvereniging Wilton (voorheen de Harmonie Wilton-Fijenoord) te Schiedam. Hij was bestuurslid van 1982 tot 1986 en sinds 1986 is hij voorzitter. Twee maal realiseerde hij de doorstart van de vereniging. Daarnaast was hij jeugdbestuurslid (tot 1982) en dirigeerde hij het jeugd- en beginnersorkest. Ook mede-organiseert hij evenementen en optredens, zoals het evenement Van Smartlap tot Opera in Rotterdam en concerten in verzorgingshuizen. Eveneens verzorgt hij de communicatie en verricht hij hand-en-spandiensten. De heer Wouters zet zich al 42 jaar met enthousiasme en gedrevenheid in voor Orkestvereniging Wilton. 

Tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau is benoemd:

De heer dr. E. (Eric) van Rongen (65)
De heer Van Rongen is sinds 1991 lid van de wetenschappelijke staf van de Gezondheidsraad, in eerste instantie gedetacheerd vanuit TNO en sinds 1997 in vaste dienst. Hij is senior wetenschappelijk secretaris. Decorandus heeft zich ontwikkeld tot een internationaal gerespecteerd deskundige op het gebied van effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid en heeft als wetenschappelijk secretaris aan de basis gestaan van een groot aantal adviezen die hun weg hebben gevonden in het beleid van de Nederlandse regering. Tevens onderwijst hij in diverse postacademische cursussen over dit onderwerp, wordt hij regelmatig uitgenodigd om (internationale) lezingen te geven en heeft hij momenteel meer dan honderd publicaties op zijn naam staan. Het belang van al deze activiteiten is dat de bevolking zo goed mogelijk wordt beschermd tegen negatieve gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden (‘straling’) en zo goed mogelijk daarover wordt voorgelicht. Hij zet zijn deskundigheid op dit gebied in op internationaal niveau. 

Daarnaast is hij vanaf 1988 tot heden vrijwilliger bij en bestuurslid/secretaris van de Historische Vereniging Vlaardingen. Bovendien was hij jarenlang ouderling bij de PKN, wijkgemeente Holy-Noord. Verder was hij bestuurslid van de European Bioelectromagnetics Association (EBEA) van 2003 tot 2017. Hij zette zich in voor de fusie met de beroepsvereniging American BioElectromagnetics society. Ook is hij vanaf 2005 (vice)voorzitter van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Hij adviseert diverse organisaties op het gebied van straling, gezondheid en veiligheid en door goede communicatie helpt hij mensen de wetenschap beter te begrijpen.  Eveneens was de heer Van Rongen 10 jaar bestuurslid van de Vredescantorij (de cantorij van de Vredeskerk in de wijk Holy-Noord), hij is voorzitter van het Pauluskoor Vlaardingen en van het Muzenkoor van het Ministerie van VWS. 
In 2017 ontving de heer Van Rongen de Vlaardingse Stadsspeld voor zijn grote verdiensten voor de Vlaardingse samenleving.Gerelateerd