De zonde in ons deftige dorp

17-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 17 januari 1929: Onzelieveheer in Vlaardingen.

In de Sociaal Democratische krant De tribune verschijnt op 17 januari een snijdend artikel over de Vlaardingse mannenbroeders, politieke tegenstanders natuurlijk van de sociaal-democraten. Het stuk leest als een sarcastische aanklacht tegen het doen en laten van de 'mannenbroeders'.

In dezen tijd van afgoderij, Baälsdienaars en duivlskinderen doet het harte goed te kunnen gewagen van een stad, waarin men 's zondags zich niet overgeeft aan de verlokkingen van Satan, maar ernstig en devoot terneder zit onder het gestoelte des geloofs en onzelieveheer op waren grondslag dient. Die stad is Vlaardingen, liefelijk gelegen aan de boorden, van de Maas en als de Lever’s Zeepfabriek en Vulcaan er niet waren, dan waande men zich in het paradijs. Echter, met de intrede van het kapitalistisch grootbedrijf kwam ook de zonde mede, maar Vlaarding's mannenbroeders hebben het zwaard omgord en met behulp van den ouden god der vaderen voeren zij — als Jozua — den heiligen oorlog tegen al wat naar den duivel riekt. 

Vermelden wij reeds iets van den titanenstrijd, die de Gideonschare van Vlaarding's raad voerde tegen de legioenen van Beëlzebub of te wel van Rotterdam, die de Edensche dreeven van Vlaardingen trachten op te slokken, thans hebben dezelfde helden den strijd aangebonden tegen het wroeten des duivels in eigen boezem. Want enkele weken terug had Satan op slinksche wijze — schrik niet, lezer — een bioscoop binnen de vrome muren van deze godsstad weten binnen te smokkelen. 

Direct werden alle krachten gemobiliseerd, de gemeenteraad zette zich aan de samenstelling van een verordening die bioscoopvoorstellingen binnen een afstand van 50 meter van een kerk verbood en jl. zondag volgde een frontaanval: de veldwachter van de gemeente verbaliseerde de bioscoop-exploitant wegens het geven van zondige voorstellingen op den dag des heeren. Van alle kanten wordt dus de zonde aangegrepen en we vreezen voor de listen des duivels werkelijk het allerergste.

Maar op een duister punt in deze voortreffelijke affaire moeten we helaas toch wijzen: Vlaardingen ligt heel dicht, angstig dicht bij Rotterdam en we moeten het treurige feit constateeren, dat de heeren, die in deze gemeente zoo angstvallig waken over de zedelijkheid, voor een heel goede verbinding met Rotterdam hebben gezorgd en daarvan een gebruik maken, om van alles, dat zij ter wille van de schoone schijn in eigen stad verbieden, in Rotterdam des te harder gebruik te maken.

Gerelateerd