Meer grip op inburgering door gemeente nodig

26-02-2018 Politiek Raymond van Haren

VLAARDINGEN - In een ingezonden brief betoogt raadslid Raymond van Haren van VV2000/Leefbaar Vlaardingen dat het met het inburgeren in Vlaardingen (nog) niet goed zit. Hij pleit er dan ook voor om er als gemeente 'strakker bovenop te zitten'. 

,,Al in 2013 is de wet inburgering gewijzigd. Het Rijk beoogt in deze gewijzigde wet de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige te versterken. Met andere woorden: migranten en asielgerechtigden dienen zelf zorg te dragen voor hun inburgering in Vlaardingen.Immers van de gemiddelde inwoner van Vlaardingen  wordt OOK verwacht dat hij/zij zelfredzaam is, deelneemt aan de samenleving en investeert in eigen kennis en vaardigheden. Ditzelfde mogen we daarom verwachten van de asielzoeker en de statushouder.  

Het behalen van het inburgeringsdiploma is wat VV2000 / Leefbaar Vlaardingen betreft een eerste stap in het integratieproces en naar een zelfstandig bestaan.. Taal is immers een voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. 

De gemeente heeft met de aangepaste wet geen formele rol meer: het informeren, handhaven, sanctioneren en faciliteren is immers bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) belegd. De gemeente Vlaardingen heeft, vanuit WMO perspectief en met oog op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, wel degelijk een belang om de inburgeraar zo snel mogelijk te laten inburgeren. Het is immers een gegeven dat deze groep vrijwel in alle gevallen afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Stagnatie in de inburgering van uitkeringsgerechtigden heeft daarnaast direct invloed op de duur van de uitkering.  

Navraag leert echter dat DUO niet in staat is om direct vanaf het begin van een inburgeringstraject de voortgang te monitoren. Het gevolg is dat zij pas na 3 jaar de inburgeraar ‘op de vingers tikken’, en in het kader van de bijstandsverlening is dit domweg te laat. Verder moeten we concluderen dat het inburgeren nieuwe stijl in Nederland en de gemeente Vlaardingen in het bijzonder niet werkt. Als we het rapport van de rekenkamer erbij pakken dan is daarin te lezen dat het aantal mensen dat in NL een inburgeringsexamen haalt, sinds de invoering van de nieuwe inburgeringswet, gehalveerd. Nu slaagt nog maar 39 procent voor het inburgeringsexamen, terwijl voorheen ruim tachtig procent slaagde.  

Het blijkt overigens dat niet alleen het slagingspercentage is gehalveerd, ook de prikkel om op een hoger taalniveau examen te doen is verdwenen. In de oude situatie deed zo'n twintig procent van de inburgeraars op een hoger taalniveau examen, vorig jaar was dat nog maar twee procent. Landelijke cijfers die ronduit treurig te noemen zijn, echter de cijfers over Vlaardingen zijn ook niet erg positief; Hebben er in 2013 en 2014 van de 76 inburgeraars nog 29% het diploma gehaald, in 2015 en 2016 zijn 204 inburgeraars gestart en heeft niemand het diploma behaald. 

Als een inburgeringsplichtige na het verstrijken van de termijn nog niet aan de inburgeringsplicht heeft voldaan, volgt in theorie een boete. De inburgeringsplichtige kan daarnaast een verlenging krijgen van de inburgeringsperiode om alsnog aan de inburgeringsplicht te voldoen. Navraag leert dat DUO nog geen enkele sanctie heeft getroffen. Wel is, waar nodig,  de inburgeringstermijn weer met 2 jaar verlengd. Waarom zou een inburgeraar nog noodzaak zien om binnen 3 jaar het diploma te halen? 

Alhoewel DUO ‘in the lead’ is, is het dus van het grootste belang dat de gemeente Vlaardingen weer zoveel mogelijk de regie pakt. Naast bekende instrumenten als de participatieverklaring en maatschappelijke begeleiding kan Vlaardingen bijvoorbeeld een vrijblijvend overleg aangaan met de betrokken taalaanbieder(-s) in de regio om bij hen onder de aandacht te brengen dat het bieden van maatwerk binnen het cursusaanbod een positieve invloed heeft op de kans van slagen. Elke inburgeraar is immers anders. Ook zijn er diverse websites waar de gemeente Vlaardingen informatie of voorbeelden kan vinden van andere gemeenten die al enige tijd geleden hebben gezien dat het inburgeren nieuwe stijl niet werkt en inmiddels zelf weer de regie gepakt hebben. Alleen door de regie weer te pakken is de gemeente in staat om de inburgeringsproblematiek terug te dringen.''


Raymond van Haren
Raadslid VV2000/Leefbaar Vlaardingen

 

 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date