Categorieën

Service

BTV vernietigend over reactie raad op advies 'Zestienhoven'

BTV vernietigend over reactie raad op advies 'Zestienhoven'
Politiek

BTV vernietigend over reactie raad op advies 'Zestienhoven'

  • Redactie
  • 01-12-2022
  • Politiek
BTV vernietigend over reactie raad op advies 'Zestienhoven'
VLAARDINGEN - De Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) dringt er bij de Vlaardingse gemeenteraad op aan te komen met een nieuwe reactie op het resultaat van het participatietraject rond het Rotterdamse vliegveld. De concept-reflectie van de raad wordt door de BTV onderuitgehaald. 

En dat is nog zachtjes uitgedrukt. De BTV is naar eigen zeggen ‘erg kritisch’ over het concept. Het verwijt de raad onder meer in plaats van de belangen van de Vlaardingers te behartigen, het lot van de inwoners van de stad in handen te leggen van het vliegveld. Verder schrijft de BTV de raad onkunde toe. Zo lijkt de raad voorbij te gaan het mislukken van het participatietraject.

Een ander voorbeeld van onkunde, zo niet moedwillig bedrog, zijn de aanpassingen die de raad voorstelt in haar reactie. Dat zijn volgens de BTV voorstellen die de luchtvaartindustrie tijdens het participatietraject heeft afgewezen. “RTHA (het Rotterdamse vliegveld, red.) zal deze voorstellen negeren. Dat weet u natuurlijk ook.”

Een dito inbreng ‘voor de bühne’ is het onderzoek dat de raad voorstelt naar ‘de samenhang tussen het geluidsvolume, piekbelasting, de frequentie van het aantal vluchten en het aantal vluchten per uur als het gaat om de ervaren hinder’. Dit zou nodig zijn om te ‘kunnen beoordelen en representatief kunnen berekenen van de ervaren hinder’. “Deze samenhang interesseert de inwoners die dagelijks hinder ervaren niets. Duidelijk is dat al deze aspecten bijdragen aan de hinder. De mate waarin mensen hinder ervaren wordt niet berekend, maar gemeten. En daar is een hele simpele methode voor: u kunt het ze vragen”, aldus de BTV.

“Het verbaast ons dat u nog steeds gelooft dat groei door middel van de inzet van ‘stillere’ (uw aanhalingstekens) vliegtuigen tot minder hinder kan leiden. De bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam en de bewoners uit Schiedam en Lansingerland die deel uitmaakten van het participatietraject hebben keer op keer erop gehamerd dat de inzet van nieuwe vliegtuigen met een stillere motor tot meer geluidshinder leidt, omdat de beoogde vlootvernieuwing bestaat uit grotere vliegtuigen (dus veel meer lawaai) en het aantal vliegbewegingen toeneemt. Waarom schuift u dit terzijde? De inwoners van uw gemeente ervaren deze overlast ook. De luchthavendirectie benoemde het bij een bewonersavond in Lansingerland zo: ‘u krijgt niet méér overlast maar vaker’,”, aldus de BTV in haar schriftelijke reactie op het concept.

Kritisch is zeker wel de term voor de reactie van de belangenbehartigers van de omwonenden van het vliegveld. “U stelt dat RTHA van belang is voor het economische vestigingsklimaat van de regio Rotterdam/Den Haag. Dit economische belang is echter zeer beperkt. Slechts vijf procent van de vluchten vanaf RTHA is zakelijk verkeer. De grote bulk zijn goedkope vakantievluchten zonder toegevoegde waarde voor de regio. De economische waarde voor Vlaardingen is overigens vrijwel nihil te noemen.”

Voor de BTV is de status van het ‘Eindproduct Participatietraject Lhb RTHA’ (EPP) duidelijk: “Het is een advies van de luchtvaartindustrie aan RTHA. Het is dan ook niet verrassend dat dit pamflet uitsluitend gericht is op het veilig stellen van de noodlijdende verdienmodellen van RTHA en Transavia/KLM. Wij wijzen u erop dat het EPP op alle belangrijke punten in strijd is met de Luchtvaartnota 2020-2050.”

Net zo vernietigend is de BTV over de maatregeling die onder de eindconclusies van het participatietraject wel worden voorgesteld. Tegen de raadsleden: “U moet zich ook realiseren dat de maatregelen die in het EPP worden voorgesteld om de geluidshinder in de nacht en de randen van de dag te reduceren, grotendeels flauwekul zijn: RTHA heeft geen invloed op de strak geplande vluchtschema’s van vliegtuigmaatschappijen, de vlootvernieuwing en de uitfasering van bestaande toestellen in de randen van de dag.”

De enige manier om de doelstelling geformuleerd in de Luchtvaartnota, te weten vermindering  van de geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en klimaat te realiseren is volgens de BTV: krimp ) “In dit verband kunt u wellicht kennis nemen van hetgeen het college van B&W van Rotterdam (direct belanghebbende) stelt in het AD van 30-11-2022.” Wethouder Vincent Karremans (VVD) stelt in een interview dat het ‘anders moet’. “Ik realiseer mij dat dit waarschijnlijk een daling van het totaal aantal vliegbewegingen tot gevolg zal hebben”, zo liet hij de luchthavendirectie weten. “Ik ben niet blind voor de bedrijfseconomische gevolgen. Maar ik acht dit noodzakelijk om de hinder voor omwonenden draaglijker te maken.” De BTW-bestuurders Alfred Blokhuizen en Servaas Sinnecker: “Het standpunt van Rotterdam is aanmerkelijk steviger dan dat in uw concept reflectie.”