Categorieën

Service

Laatste stuiptrekking Groeiend Verzet?

Laatste stuiptrekking Groeiend Verzet?
Politiek

Laatste stuiptrekking Groeiend Verzet?

  • Redactie
  • 20-09-2023
  • Politiek
Laatste stuiptrekking Groeiend Verzet?

VLAARDINGEN - Het Hoogheemraadschap van Delfland, verantwoordelijk voor de Afvalwaterzuivering aan de Maassluissedijk, en het college van B&W in Vlaardingen hebben elkaar gevonden in het voorgenomen besluit om de Groote Lucht te verplaatsen naar de Westwijk. Op de plek waar nu nog Mrija ligt, de buurt voor opvang van zo’n 1000 Oekraïners. Op donderdag 21 september komt de gemeenteraad bij elkaar om er in commissieverband over te praten. Daarna zal er een officieel besluit volgen in een raadsvergadering.

Stichting Groeiend Verzet spreekt zich al langer uit tegen de verplaatsing van waterzuivering De Groote Lucht. De stichting verwacht bij nieuwbouw meer overlast voor bewoners en recreanten. Er ligt nu weer een nieuwe brief van Groeiend verzet, waarvan Frederieke Verheijen, SP coryfee Remi Poppe en (voormalig) huisarts Harry de Vries initiatiefnemers zijn. Een laatste poging om de raad te overtuigen van een andere keus dan die het college voorstelt. Een aantal andere argumenten worden aangedragen, naast de eerder genoemde over (stank)overlast. Over de tot nu toe gevolgde procedure bijvoorbeeld. ,,Naar onze mening is er sprake van een procedure op zijn kop. Voor bespreking en goedkeuring van dit raadsvoorstel zal eerst de procedure voor wijzigingen van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn met een kennisgeving, terinzagelegging, waarbij iedereen een zienswijze tegen het ontwerpbesluit moet kunnen indienen, zoals u natuurlijk weet. Het lijkt ons niet gepast en onjuist vooruitlopend daarop een plan voor nieuwbouw van de AWZI Groote Lucht aan de raad voor te leggen en in behandeling te nemen, laat staan er een positief besluit over te nemen’’.

Frederieke Verheijen, Remi Poppe en Harry de Vries noemen ook de motie die eerder in 2021 door de raad aangenomen werd. Daarin keert de gemeenteraad zich tegen een wijziging van het bestemmingsplan voor de Vergulde Hand West is naar milieucategorie 5 (zware industrie) . Het College heeft toen ook negatief gereageerd op de plannen van Delfland. Datzelfde college lijkt nu echter helemaal ‘om’, waarbij er stevig onderhandeld is. Het resultaat? Er komt een educatief centrum bij de afvalwaterzuivering, het Volksbos blijft volledig intact, en er komt budget voor een speeltuin voor de kinderen in de Westwijk. Groeiend Verzet vindt dit allerminst een ‘stevig onderhandelingsresultaat’, maar meer een verkoopverhaal van het Hoogheemraadschap.

Tenslotte noemen Verheijen, Poppe en De Vries het verdwijnen over drie jaar van de nieuw gebouwde wijk je ‘reinste kapitaalvernietiging’. ,,Immers de woningnood is nijpend en deze flexwoningen kunnen minstens 15 jaar (of langer) mee, en daarmee een uitkomst zijn in de strijd tegen de lange wachtlijsten voor jonge starters. Deze wijk ontmantelen na drie jaar, met alle verspilling van miljoenen aan kosten aanleg infrastructuur en weer verwijderen daarvan, is van de gekke. Wij hopen dat de raad dit ook zo inziet’’.

Het college heeft een meerderheid van de stemmen in de raad, dus naar verwachting zal het collegevoorstel ‘gewoon aangenomen worden’. Dat een milieupartij als GroenLinks ook deel uitmaakt van het college lijkt niet uit te maken. Op papier neemt elk raadslid een besluit zonder last of ruggenspraak, maar in de praktijk heerst er fractiediscipline en is er onvoorwaardelijke steun voor het zittende college. Die Afvalwaterzuivering zal naar verwachting dan ook over een jaar of drie herbouwd worden bij de Westwijk.