Burgemeester Annemiek Jetten spreekt

09-01-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Na de officiële beëdiging en installatie van Annemiek Jetten als nieuwe, kroonbenoemde burgemeester van Vlaardingen, sprak ze de volgende speech uit die we hierbij integraal plaatsen.

Geachte Commissaris van de Koning, beste inwoners van de gemeente Vlaardingen, leden van de gemeenteraad, lieve familieleden, leden van het college van burgemeester & wethouders, burgemeesters, ambtsdragers, griffier, medewerkers van de gemeente, vrienden, dames en heren, jongens en meisjes hartelijk dank voor het warme welkom. Ook een bijzonder welkom aan de Sluise delegatie die met een grote groep hier aanwezig is. Het afscheid in Sluis  was hartverwarmend! Nogmaals dank!

Ik ervaar het als een eer en een voorrecht om hier te staan als burgemeester van de gemeente Vlaardingen. Aan het slot van deze bijeenkomst met mooie speeches en muziek  is het aan mij om het woord tot u te richten.

Allereerst wil ik u allen mede namens mijn echtgenoot van harte danken voor de vele felicitaties, de prachtige bloemen en andere blijken van belangstelling die wij hebben ontvangen sinds het bekend worden van de voordracht op 25 oktober jl. De wereld staat dan echt even op zijn kop. Ik kan u verzekeren dat wij ons daardoor zeer gesteund en gewaardeerd hebben gevoeld!

Gisteren, exact 65 jaar geleden, op 8 januari 1952, gaven in het nabijgelegen stadhuis Gerda Van Brandwijk en Abraham De Wilt elkaar het jawoord. Helaas leven ze allebei niet meer, maar ik weet zeker dat ze het heel plezierig hadden gevonden hier vandaag aanwezig te zijn. Via hun zoon Rob, mijn echtgenoot,  heb ik ook kennis gemaakt met deze mooie gemeente. Daarbij hielpen de ijzerkoekjes, de kroepia’s en de roomhoorntjes die ze trouw meebrachten, ook.

Komend van de gemeente Sluis, een grote plattelandsgemeente bestaande uit 17 afzonderlijke kernen met een eigen karakteristiek,  bekend van zee en stranden naar de dynamische gemeente Vlaardingen met aanzienlijk meer inwoners, meer aaneengesloten, stedelijk gebied en een van de oudste bewoonde gebieden van Nederland. Een geschiedenis de teruggaat naar de archeologisch genoemde Vlaardingencultuur en Vlaardingentijd.

Een mooie en uitdagende stap!

Het gebied was en is van groot strategisch belang, want wie Vlaardingen beheerste had ook de Maasmonding in handen en daarmee controle over de handel over de rivier. De  stadsrechten dateren van 1273. Nu maakt Vlaardingen deel uit van een van de grootste economische stadsregio’s van Europa. De gemeente  ligt strategisch gunstig  ten opzichte van de Nieuwe Maas. Vlaardingen staat ook  bekend om de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning, de Vlaardingen Cultuur en als dé haringstad van Nederland. Het Vlaardingen van vandaag,  is een stad met een unieke historie, een gezellig centrum, veel groen en een rijk aanbod aan activiteiten en evenementen. Kortom een stad om trots op te zijn en dat zijn de Vlaardingers ook!

De profielschets voor de burgemeester geeft inhoudelijk een helder beeld van het huidige Vlaardingen, waarin naast de fysieke omstandigheden ook de opgaven voor de komende jaren  duidelijk worden benoemd. De specifieke bevolkingssamenstelling met een daaraan gekoppeld opleidingsniveau, krappe budgetten, werkgelegenheidsproblematiek en ook andere grootstedelijke problemen zijn de uitdagingen waarvoor wij en ik zeg nadrukkelijk “wij” ons gesteld zien.

Deze uitdagingen waren, naast de familiebanden met Vlaardingen, voor mij aanleiding naar deze vacature te solliciteren. Ik hoop dat ik met mijn persoonlijkheid, kennis en ervaring kan bijdragen om stappen voorwaarts te  zetten. De profielschets beschrijft een burgermeester met specifieke competenties die met de gemeenteraad zorgt voor een constructieve samenwerking binnen dit belangrijkste orgaan van de gemeente. In die zin is de getoonde bereidheid van de raadsleden tot verandering een hoopvolle ontwikkeling. Ik vertrouw er op dat deze ontwikkeling doorzet waarbij het belang van de gemeente en haar inwoners de rode draad vormt. Ook vraagt de gemeenteraad om een netwerker die de gemeente zowel in- als extern op een constructieve wijze kan vertegenwoordigen en die zich wil inzetten om gezamenlijk resultaten te behalen. Een ambassadeur  van en voor Vlaardingen. Graag zet  ik mij hiervoor in.

In de huidige tijd wordt er veel van burgers en haar vertegenwoordigers gevraagd. De grootscheepse wijzigingen in de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening en de WMO  hebben gezorgd voor onzekerheid, verdeeldheid en verharding  van standpunten. In de nabije toekomst zal dit veel,  zo niet het uiterste van onze inzet en creativiteit blijven vragen. Dit geldt ook voor vraagstukken rondom een eerlijke verdeling van middelen, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. De maatschappelijke onrust die landelijk tot uiting komt speelt ook in Vlaardingen. Het is aan bestuurders, burgers en maatschappelijke organisaties om hier samen met oplossingen te komen. Ik ga graag deze uitdaging met u aan.

Vlaardingen kent ook vraagstukken op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Inmiddels heb ik al uitvoerig  kennis kunnen maken met de betrokken politiemensen en heb ik het volste vertrouwen in een constructieve samenwerking. Een veilige stad is een  eerste voorwaarde voor het welbevinden van haar  inwoners maar tevens zeer van belang voor economische voorspoed en ontwikkeling. Ook de komende ruimtelijke ontwikkelingen, in gang gezet om de woonfunctie van de stad aanzienlijk te verbeteren en de bouw van de tunnel onder de nieuwe waterweg zullen het nodige van de stad vergen maar ook kansen creëren.

Essentieel bij dit alles is samenwerken en over de eigen grenzen heen durven stappen. Samenwerking binnen de eigen gemeente met de inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven; samenwerking met de regiopartners, de buurgemeenten, alsook met de provinciale partners. En tot slot maar zeker niet in de laatste plaats zowel de landelijke als de internationale samenwerking in deze belangrijke Euregio. Ik noem diverse niveaus van samenwerking. Bewust omdat ik er van overtuigd ben, zoals ook het gezegde luidt, dat deze houding ons meer brengt. Samen staan we sterker en krijgen we meer dan de som der delen. Met elkaar,  elk op zijn eigen niveau,  kunnen we oplossingen bedenken en uitvoeren die ieder voor zich moeilijk kan verwezenlijken. Niet alleen van elkaar maar ook met elkaar leren is daarbij mijn motto. Samen accelereren en excelleren ten gunste en in het belang van onze burgers. En daar gaat het uiteindelijk om.

Tot slot kan ik u melden dat het inwerken inmiddels al in volle gang is mede dankzij de bijzonder coöperatieve houding van uw raad, het college, de waarnemend burgemeester de heer Bert Blase, de griffier,  de gemeentesecretaris en de ambtelijke dienst. Tijdens het informele samenzijn met de gemeenteraad op 18 november in het Deltahotel heb ik al velen van u mogen ontmoeten. Dat was bijzonder plezierig. Ook het college heb ik al uitvoerig kunnen spreken. Mijn dank gaat dan ook uit naar allen die hierin een bijdrage hebben geleverd.

Op deze historische plek, de Grote Kerk van Vlaardingen, mag ik thans dit mooie ambt aanvaarden.  Ik doe dit met veel plezier en in de hoop , maar eigenlijk in de volle overtuiging dat ik in samenwerking met uw raad , inwoners, bedrijfsleven en belangengroeperingen een bijdrage kan leveren aan de toekomst  van Vlaardingen. Inmiddels zijn mijn echtgenoot en ik binnen deze gemeente al op zoek naar geschikte huisvesting en hopen we binnen afzienbare tijd in de gemeente te kunnen gaan wonen. In de komende periode zal ik mij met veel plezier verder aan de gemeente, de buurgemeenten en andere collega-besturen en instanties komen voorstellen. Ik verheug mij op deze gesprekken en verwacht dat we op een transparante en inspirerende wijze met elkaar kunnen samenwerken.

Graag bedank ik de mensen die mij hebben gesteund om tot deze stap te komen. Allereerst mijn echtgenoot Rob,  kinderen Thom en Pia die mij geregeld moesten en moeten missen maar die mij die ruimte vol liefde geven. Mijn familie en schoonfamilie die over het hele land verspreid zeer met mij hebben meegeleefd. Vrienden en vriendinnen die soms met scherpe debatten maar ook met veel humor mijn persoonlijke blik op de wereld hebben verruimd. Collega’s en medebestuurders  die mij van wijze raad hebben voorzien. De collega’s in het openbaar bestuur, mijn collega-burgemeesters en de deelnemers aan het oriëntatieprogramma. Heel hartelijk dank voor jullie support en onbaatzuchtige steun. Mijn laatste woord van dank gaat uit naar mijn ouders en schoonouders. Allen zijn helaas niet meer in leven, maar zij hadden het maatschappelijk dienstbaar zijn tot levenskunst verheven. Zij vormen voor mij een groot voorbeeld.

Ik rond af, ik heb mijn kinderen beloofd het niet te lang te maken. Ik eindig met een beroep te doen op uw sympathie en hulpvaardigheid om mij goed in deze dienende functie te kunnen inwerken. 

Hartelijk dank en een welgemeend tot spoedig ziens.

Gerelateerd